submenu
content

Rada Dialogu Społecznego o budżecie państwa na 2019 rok

21-09-2018

 

Minister Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poświęconemu projektowi ustawy budżetowej na 2019 r. oraz „Działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”. W spotkaniu, które odbyło się 21 września br. udział wzięli:  Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu i Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Minister Finansów Teresa Czerwińska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 r. Podkreśliła, że projekt budżetu na 2019 r. gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Zaplanowano w nim dochody budżetu państwa w kwocie 386,9 mld zł, wydatki na kwotę 415,4 mld zł  oraz deficyt nie większy niż 28,5 mld zł. Poinformowała, że po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań.

 

W dalszej części spotkania głos zabrała wiceminister Elżbieta Bojanowska, która przedstawiła  informacje na temat „Działań rządu na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa”. Poinformowała, że wcelu wyznaczenia kluczowych kierunków polityki senioralnej oraz uporządkowania działań instytucji publicznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowany został dokument strategiczny pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Dokument ten uwzględnia 7 obszarów polityki społecznej dotyczących ogółu osób starszych oraz 4 obszary działań skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów.

 

Odniosła się do aktywności zawodowej osób starszych, gdzie poinformowała, że sytuacja osób starszych na rynku pracy od wielu lat systematycznie poprawia się. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat w 2017 r. wyniósł 48,3% i był wyższy w porównaniu z 2016 r. o 2,1 pkt. proc. Podkreśliła, że zmniejsza się różnica we wskaźniku zatrudnienia dla tej grupy osób pomiędzy Polską, a średnią UE z prawie 14 pkt. proc. w 2008 r. do 8,8 pkt. proc. w 2017 r. Stopa bezrobocia dla osób w wieku 55-64 lata spada sukcesywnie od 2013 roku – z poziomu 10,3%  do 4,9% w 2017 roku. Wiceminister przedstawiła również przykłady działań rządu w zakresie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej osób starszych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: