submenu
content

EFS szansą dla szkół wyższych

18-01-2006

- Zachęcam uczelnie do aktywności i składania wniosków o dotacje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Obiecujemy pomoc, uproszczenie procedur i zniwelowanie barier, które występowały do tej pory – powiedział wiceminister pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski, otwierając ogólnopolskie spotkanie informacyjne „Europejski Fundusz Społeczny szansą dla szkół wyższych” 18 stycznia w Warszawie.

– Obszary, w których uczelnie mogą uzyskać wsparcie z EFS to m.in. projekty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, rozwoju akademickich biur karier, rozwoju usług i szkoleń dla osób niepełnosprawnych, działań na rzecz integracji społecznej, doradztwa i szkoleń dla kobiet zakładających firmy, badania i analizy, a także projekty z zakresu zwiększania dostępu do edukacji, rozwoju systemu kształcenia ustawicznego, podniesienia jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. - mówił wiceminister Kuberski, zwracając uwagę, jak szeroki jest wachlarz możliwości dofinansowania dla szkół wyższych.
 
Celem spotkania „EFS szansą dla szkół wyższych” było zaprezentowanie przedstawicielom uczelni z całej Polski zasad i przykładów pozyskiwania środków EFS w ramach Działań 1.1, 1.5, 1.4, 1.6, 2.1 i 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W spotkaniu uczestniczyło 127 pracowników uczelni państwowych i 197 przedstawicieli uczelni niepaństwowych. Podczas seminarium swoją ofertę dotacji przedstawiły bezpośrednio instytucje wdrażające poszczególne Działania - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dotacje są udzielane w trybie konkursowym. Konkurs o dofinansowanie w ramach Działań 1.1, 1.5 i 1.6 realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).
 
Budżety Działań na lata 2004-2006 wynoszą:
 
  • Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” – 119 mln euro,
  • Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” – 100 mln euro,
  • Działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”  – 82 mln euro.
 
Szczegółowe informacje i ogłoszenia konkursowe są zamieszczone na stronie internetowej: www.DWFefs.gov.pl.
Konkurs dotyczący Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Budżet tego Działania na lata 2004-2006 wynosi 106 mln euro.
 
Szczegółowe informacje i ogłoszenie konkursowe są zamieszczone na stronie internetowej: www.pfron.org.pl.
Konkursy na dotacje w ramach Działań 2.1 i 2.2 realizuje Biuro Wdrażania EFS w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN).
 
Budżety Działań na lata 2004-2006 wynoszą:
 
  • Działanie 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji -promocja kształcenia przez całe życie” – 278 mln euro,
  • Działanie 2.2 „Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” – 451 mln euro.

Szczegółowe informacje i ogłoszenia konkursowe są zamieszczone na stronie internetowej: www.fundusze-ue.menis.gov.pl.
 
W czasie ogólnopolskiego spotkania informacyjnego dla pracowników uczelni zaprezentowano również przykłady projektów, które uzyskały do tej pory wsparcie ze środków EFS – z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa. Dotychczas w ramach Działań 1.1, 1.5 i 1.6 zaakceptowano łącznie 13 projektów zgłoszonych przez szkoły wyższe, na kwotę ogółem 11 mln złotych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: