submenu
content

Powstaje Komitet Organizacyjny Izb Psychologów

30-01-2006
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 773 z późn. zm.), oraz obowiązkiem powołania przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z istniejącymi ogólnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszającymi psychologów i związkami zawodowymi psychologów Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów (art. 62 ust. 1 ustawy), zaprasza się ww. organizacje i związki do zgłaszania w terminie do dnia 14 lutego 2006r. woli udziału w pracach zmierzających do powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
Zgłoszenia powinny być przesyłane na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa.
Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, statut organizacji oraz informacje dotyczące ewentualnych kandydatów na członków Komitetu Organizacyjnego zawierające dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dorobku naukowego.
Do zgłoszenia należy również dołączyć podpisane przez osoby upełnomocnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, oświadczenie, zgodnie z którym organizacja spełnia  przesłanki określone w art. 62 ust. 1 ustawy (wzór na stronach www.mpips.gov.pl).
Prosimy także o podanie dokładnych danych teleadresowych.
Kontakt telefoniczny: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, telefon: (022) 661 16 44.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: