submenu
content

Trzeci sektor: prostsze procedury

03-01-2006
Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał 27 grudnia 2005 r. rozporządzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Rozporządzenie upraszcza  dotychczasowe przepisy dotyczące wewnętrznej struktury wzorów ofert, umów i sprawozdań.
 
Ponadto dzięki Rozporządzeniu organizacje pozarządowe nie muszą już posiadać specjalnego konta, wyodrębnianego każdorazowo na potrzeby obsługi danej dotacji. Z dniem 1 stycznia 2006 wystarczy wskazać konto ogólne, uznane przez organizację za właściwe dla uruchomienia operacji finansowych związanych z realizacją zleconego zadania.
 
Zmiany zawarte w nowym Rozporządzeniu spełniają postulaty przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Wynikały one z doświadczeń ze stosowania procedur zlecania zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) zastępujący dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: