submenu
content

Komunikat o konkursach na stanowiska

18-01-2006
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że przeprowadzone zostaną konkursy na szefów instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra.
 
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszów celowych, ogłoszone zostaną konkursy w następujących instytucjach:
 
  1. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na stanowisko Prezesa KRUS, (centralny organ administracji rządowej  podległy Ministrowi)
  2. W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stanowisko Prezesa PFRON, (Fundusz  nadzorowany przez Ministra)
  3. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisko Prezesa ZUS, (nadzorowany przez Ministra)
  4. W Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na stanowisko Kierownika Urzędu (Urząd nadzorowany przez Ministra),
 
 
Ponadto zostaną ogłoszone konkursy na kierowników jednostek nadzorowanych lub podległych Ministrowi, w których nie ma ustawowego wymogu przeprowadzenia konkursów lecz zgodnie z postanowieniami przepisu art. 681 Kodeksu Pracy powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególne nie przewidywały wymogu wyłonienia kandydata na stanowisko wyłącznie w wyniku konkursu.
 
  1. W Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na stanowisko Dyrektora Biura Krajowego (Dysponentem Funduszu jest Minister),
  2. W Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowisko  Komendanta Głównego, (państwowa jednostka budżetowa, nad która nadzór sprawuje Minister),
  3. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy na stanowisko  Dyrektora, (państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministra)
  4. W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” na stanowisko Dyrektora,
  5. W Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na stanowisko Dyrektora.

 

zobacz ogłoszenia

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: