submenu
content

97 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

16-06-2008
W dniach 9-10 czerwca Radosław Mleczko, podsekretarz stanu, wziął udział w 97 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Minister Mleczko jako przewodniczący trójstronnej delegacji polskiej, wziął udział w dyskusji plenarnej na temat raportu Dyrektora Generalnego MOP pt. „Decent Work: Some Strategic Challenges Ahead”.
 
Najważniejszym owocem prac Konferencji jest Deklaracja dotycząca sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. Deklaracja ta stanowi wiadomość dla świata zewnętrznego, w którym kierunku Organizacja zmierza, aby efektywniej odpowiadać na potrzeby świata pracy w radykalnie odmiennym środowisku XXI wieku, dotyczy również kwestii wzmocnienia zdolności MOP w promowaniu celów Organizacji - umożliwienia Członkom realizacji tych celów w sposób spójny i zintegrowany, zgodnie z Agendą na Rzecz Godnej Pracy (Decent Work Agenda).
Międzynarodowa Konferencja Pracy w Genewie
 
Preambuła Deklaracji nawiązuje do roli MOP w promowaniu sprawiedliwości społecznej i społecznego wymiaru globalizacji. Część I dotyczy zasad związanych ze wzmocnieniem i promocją celów strategicznych MOP poprzez zintegrowaną i spójną strategię dotyczącą Godnej Pracy, część II stanowi o zadaniach Międzynarodowego Biura Pracy i trójstronnych Członków w promowaniu zintegrowanej strategii i spójnej polityki dotyczącej Godnej Pracy, część III zawiera postanowienia końcowe.
Podczas Konferencji omówiono także takie kwestie jak: promowanie zatrudnienia na obszarach wiejskich w celu redukcji ubóstwa oraz kwalifikacje na rzecz zwiększania produktywności, wzrostu zatrudnienia i rozwoju.
 
W ramach systemu kontrolnego Konferencja zajęła się 25 przypadkami niestosowania przez państwa członkowskie MOP postanowień ratyfikowanych konwencji. Najpoważniejszymi sprawami było łamanie przez Myanmar (Birma) Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej i obowiązkowej z 1930 r. oraz przez Białoruś Konwencji nr 87 dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r.
 
W czasie 97 sesji MKP odbyły się również wybory do Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy, która jest organem wykonawczym MOP, na kadencję 2008-2011. Polska została wybrana członkiem RA w grupie rządowej, a przedstawicielka NSZZ „Solidarność” Pani Anna Woleńska uzyskała miejsce zastępcy członka w grupie związkowej.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: