submenu
content

Konkurs "Małe Granty 2004"

17-12-2003

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ogłasza Konkurs "Małych Grantów 2003" realizowany w ramach "Założeń działań informacyjnych i edukacyjnych w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej"

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje),szkoły publiczne i niepubliczne oraz organizacje przedsiębiorców i rolników o charakterze non –profit np. izby gospodarcze, rolne, organizacje pracodawców planujące realizację projektów własnych dotyczących procesu integracji europejskiej.

Przedmiotem dotacji mogą być przedsięwzięcia edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz wydanie publikacji, w tym publikacji multimedialnych.

Działania mogą być skierowane do następujących grup odbiorców: samorządowców, rolników i mieszkańców wsi, przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nauczycieli i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi: osób bezrobotnych, emerytów i rencistów, osób niepełnosprawnych.

    - Maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł.
    - Termin realizacji zgłoszonego projektu 20 II – 31 V 2004 r.
    - Każdy z wnioskodawców może złożyć tylko jeden projekt.
    - Wnioski i regulamin konkursu dostępne są na stronach internetowych Urzędu - Komitetu Integracji Europejskiej: http://www.ukie.gov.pl
    - Wypełnione wnioski konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy    przesłać w dwóch egzemplarzach pocztą do dnia 23 XII 2003 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
    - Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, z dopiskiem: "Małe Granty 2003"
    Lista projektów dofinansowanych zostanie opublikowana na stronach internetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 7 lutego 2004 r.
   do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
   Ideo Realizacja: 
   CMS Edito  Powered by: 
   Hostlab  Hosted by: