submenu
content

Interpretacja ustawy o pożytku publicznym w zakresie realizacji i zlecania zadań publicznych

06-01-2004

Podmioty uprawnione do realizacji zleconych zadań publicznych

W związku z pojawiającą się błędną interpretacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań publicznych Departament Pożytku Publicznego informuje, że organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań publicznych – w trybie otwartego konkursu ofert – organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych), a nie tylko organizacjom pożytku publicznego.

Z treści art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy wyraźnie wynika, że: “Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów”. Ponadto art. 11 ust. 3 wśród podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w otwartym konkursie ofert wyraźnie wymienia organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: