submenu
content

Uwaga sponsorzy, darczyńcy i organizacje pozarządowe - interpretacja ustawy o pożytku publicznym

15-01-2004

Wobec pojawiających się sygnałów o błędnym rozumieniu kategorii: organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego oraz organizacja pożytku publicznego, zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i utożsamianiu statusu tak wyodrębnionych organizacji, w szczególności na okoliczność odliczeń z tytułu darowizn, przedstawiamy wyjaśnienie tych kwestii.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 listopada 2003 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1997) od dnia 1 stycznia 2004 r. odliczeniu od dochodu podlegać będą darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu ( art. 18, ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z przepisami art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a organizacją pozarządową (czyli podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2) jest niebędąca jednostką sektora finansów publicznych osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej – a więc również fundacje i stowarzyszenia.

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2004 roku odliczeniu podlegać będą darowizny dokonane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego a nie tylko na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: