submenu
content

Informacja dotycząca otwartego konkursu na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

28-09-2005

Prace związane z wyborem programów rozpoczęły się w sierpniu 2005 r. Do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej wpłynęło ze wszystkich województw 249 wniosków na ogólną kwotę 10 742 258,21zł.

Pierwszej oceny dokonano pod względem formalnym, po której odrzucono 89 wniosków na kwotę: 2 362 566zł.

Powody odrzucenia wniosków:

1.przedstawiona kalkulacja kosztów przewidywała przeznaczenie otrzymanych środków finansowych na:

 • na pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;
 • na wydatki inwestycyjne;
 • organizację wypoczynku;
 • dożywianie;
 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • szkolenie kadry pomocy społecznej;
 • prowadzenie przedszkoli, szkół,szkół specjalnych;
 • świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

2. z przedłożonej dokumentacji wynikało, że podmiot aplikuje o przyznanie środków na to samo zadanie po raz kolejny.

3. z przedłożonej dokumentacji wynikało, żezadania realizowane przezpodmiot wnioskujący są poza budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną lub nie należą do zadań pomocy społecznej np.:

 • prowadzenie terapii rodziców, którym zmarło dziecko;
 • organizowanie ośrodka wczesnej interwencji dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi;
 • utworzenie ośrodka socjoterapii
 • łączenie ośrodków dla dzieci i młodzieży z ośrodkami dla dorosłych np. organizowanie mieszkań chronionych dla młodzieży ze schroniskiem dla bezdomnych.

4. Brak wkładu własnego eliminowało dofinansowanie Programu.

5. Złożony Program był finansowany z innych źródeł (finansowanie funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlu Ludźmi)

Do oceny merytorycznejprzyjęto 160 wniosków na kwotę 8 019 692 zł.

Za priorytetowe uznano te programy, które zakładały tworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, tworzenie mieszkań usamodzielnienia, mieszkań chronionych, ośrodków interwencji kryzysowej, przekształcenie placówek opiekuńczo– wychowawczych w wielofunkcyjne placówki, rozwój poradnictwa dla rodzin znajdujących się w kryzysie.

W wyniku ostatecznej selekcji Zespół wybrał 160 wniosków, przeznaczając na ich dofinansowanie kwotę przewidzianą w rezerwie
tj. 6 696 000zł.

Zmniejszenie kwot dla poszczególnych podmiotów następowało komisyjnie po analizie kalkulacji kosztów.

W chwili obecnej Ministerstwo Polityki Społecznej jest w trakcie przekazywania środków finansowych na podstawie zawartych porozumień.

W załączniku przedstawiono wykaz podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe, a także wykaz podmiotów, których wnioski pozostały bez rozpatrzenia.

(plik do pobrania)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: