submenu
content

Pomoc bezdomnym przed nadchodzącą zimą

22-11-2005
Rząd przeznaczył dodatkowe 3 mln zł z rezerwy budżetu państwa na realizowany od kilku lat Program „Bezdomność”. Poprzedni gabinet zaplanował na ten cel 5 mln zł. Uzupełniające wsparcie finansowe związane jest z nadchodzącymi chłodami. Pieniądze trafią do podmiotów pomagających bezdomnym.
Przypomnijmy, że obecny rząd podjął decyzje o przyznaniu dodatkowej kwoty 3 mln złotych z ogólnej rezerwy budżetu państwa 8 listopada. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Pieniądze będą wydane na działania osłonowe (doraźna pomoc) i aktywizujące osoby bezdomne (poszukiwanie pracy, udzielanie pomocy prawnej, terapię  itp.). 
Pięć milionów złotych już rozdzielono: 2 mln otrzymały organizacje pomocowe, które wygrały konkurs na realizację autorskich, nowatorskich projektów, służących usamodzielnianiu osób bezdomnych.
Pieniądze zostały przeznaczone na:
- utrzymanie placówek pomocy, np. na opłacenie czynszów, energii itp.,
- zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i wydawania,
- zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, odzieży, środków czystości i higieny osobistej,
- zakup środków opatrunkowych i w uzasadnionych przypadkach leków,
- specjalistyczne prace adaptacyjne i remontowe,
- płace dla personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zleconego zadania,
- zakup i montaż urządzeń i narzędzi służących nabywaniu kwalifikacji zawodowych przez świadczeniobiorców oraz finansowanie szkoleń zawodowych dla tych osób,
- inne niezbędne i uzasadnione opłaty służące realizacji zakładanych celów.
Trzy miliony trafiło do wojewodów, którzy też rozdzielali środki w drodze konkursu.
Dodatkowe środki – 3 mln zł – uzupełnią potrzeby organizacji, które w ramach konkursu otrzymały dotacje na niewystarczającym poziomie.
W związku ze zbliżającą się zimą Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą do wojewodów o szczególnie wnikliwą analizę sytuacji na ich terenie i podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz pomocy bezdomnym. Wojewodowie poinformowali ministra o swoich działaniach, w tym o uruchomieniu całodobowej, bezpłatnej infolinii dla bezdomnych, akcji informacyjnej w lokalnych mediach o istnieniu infolinii i adresach noclegowni. Wojewodowie czynią starania, aby w pomoc bezdomnym zaangażować policję i służby porządkowe.
Duży udział w pomocy bezdomnym mają również organizacje pozarządowe. Prowadzą one noclegownie, stołówki itp. Organizacje te i samorządy dysponują 22,7 tysiącami miejsc w noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych w 535 placówkach (stan na 2004 rok). W tej liczbie samorządy prowadzą 198 placówek, gdzie jest prawie 7 tysięcy miejsc. Ponadto działa również 315 jadłodajni, w których zapewnia się posiłek dla 41,5 tys. osób.
Działania samorządów na rzecz osób bezdomnych realizowane zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) są uzupełniane przez inicjatywy organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych (np. kościoły).  Zapewniają one schronienie, posiłek, niezbędne ubranie oraz inne świadczenia materialne, zabezpieczające podstawowe potrzeby bezdomnych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: