submenu
content

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

13-12-2005
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowany został Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Większość gmin kwalifikujących się do Programu położonych jest, we wschodnich regionach Polski. Natomiast wszystkich gmin uczestniczących w Programie będzie 500 (wyboru dokonano przy wykorzystaniu algorytmu w którym uwzględniono najbardziej miarodajne wskaźniki dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej gmin).
Przedsięwzięcie ma służyć zmniejszeniu w nich skali problemów społecznych. Przeciętnie gmina kwalifikująca się do  Programu może liczyć na wsparcie rzędu 20 tysięcy euro rocznie. Pieniądze będzie można wydać na pomoc dla potrzebujących oraz na przygotowanie projektów wsparcia dla potrzebujących.
 
Przygotowanie PPWOW zostało sfinansowane ze środków tzw. Grantu Japońskiego, przyznanych rządowi. Natomiast sam program finansowany będzie głównie z pożyczki Banku Światowy na kwotę 84,04 mln dolarów. Natomiast 10 proc. wartości całego przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków publicznych. Program będzie realizowany w latach 2006-2009. Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
Największym komponentem Projektu jest Program Integracji Społecznej koncentrujący się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i mobilizacji kapitału społecznego. PPWOW wesprze najsłabsze i najbiedniejsze gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w prowadzeniu polityki społecznej. Pomoże im w racjonalizacji wydatków w obszarze pomocy społecznej oraz lepszego wykorzystania pieniędzy pochodzących z funduszy strukturalnych. Stworzone zostaną i będą realizowane lokalne strategie integracji społecznej, dzięki którym rozwiązywane będą najbardziej pilne problemy społeczne. Program ma pomóc w mobilizowaniu lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społecznych.
 
W trakcie trwania Programu samorządy gmin będą przygotowywać projekty, finansowane ze środków programu. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przygotowanie odpowiedniej jakości projektu. Jednocześnie eksperci regionalni będą wspierać samorządy gmin w przygotowywaniu projektów. Pozwoli to w przyszłości tym samorządom wykorzystywać środki z funduszy strukturalnych, do których obecnie nie mają dostępu ze względu na brak umiejętności przygotowywania wniosków o ich przyznanie.
Program pomoże wprowadzić nowe standardy i instrumenty zarządzania w gminach w sferze pomocy społecznej. Adaptacja nowych standardów i instrumentów otworzy gminom drogę do korzystania z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwiązywanie problemów społecznych.
 
Beneficjenci Programu
Program stworzy możliwość sfinansowania projektów dla trzech grup beneficjentów:
  • ludzi starszych,
  • dzieci i młodzieży,
  • rodzin z dziećmi.
Pomoc dla osób starszych obejmie m.in.: usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze; środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie /dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne/; rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych; mieszkania chronione dające możliwość maksymalnie długiej samodzielności; wspieranie różnych form samopomocy.
Pomoc dla dzieci i młodzieży obejmie m.in.: rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci; tworzenia klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy; tworzenie kawiarenek internetowych; tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych i poradnictwa zawodowego dla młodzieży; tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.
Natomiast pomoc dla rodzin z dziećmi obejmie m.in. poradnictwo prawne, socjalne, rodzinne oraz pedagogiczno – psychologiczne; opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym; mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.
 
Sprawniejszy KRUS
W PPWOW przewidziane są także działania służące poprawie skuteczności działania KRUS poprzez wzmocnienie jego potencjału administracyjnego i analitycznego, oraz usprawnienie zarządzania procesami podejmowania decyzji w czasie procesu reformowania KRUS. Program ma doprowadzić do poprawy efektywności i przejrzystości funkcjonowania KRUS. Ma to nastąpić dzięki nowym rozwiązaniom organizacyjno-technologicznym (w tym realizację przygotowanej strategii rozwoju IT w KRUS). Pomogą one również w szacowaniu wysokości dochodów rolniczych.
 
Selekcja gmin, na terenie których mogą występować potencjalni beneficjenci Programu Integracji Społecznej reazlizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
(pobierz dokument)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: