submenu
content

7 zmian w pomocy żywnościowej

12-10-2016

Łatwiejszy dostęp do pomocy, większy zasięg wsparcia, bardziej urozmaicone produkty – to tylko niektóre zmiany w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach programu w 2015 r. do ponad 1,6 mln najbardziej potrzebujących trafiło ok. 6,3 mln paczek z żywnością, a łącznie od chwili rozpoczęcia Programu w grudniu 2014 r., już prawie 16,4 mln paczek.

 

1. Większy zasięg Programu

Rośnie liczba gmin zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, co oznacza, że pomoc trafia do coraz większej liczby potrzebujących. Na początku Podprogramu 2015 ok. 38,3% gmin nie brało w nim udziału. W czerwcu 2016 r. – pod koniec realizacji Podprogramu 2015 było to już 22%. Jeśli weźmiemy pod uwagę deklaracje gmin dot. dołączenia do programu to liczba ta powinna się zmniejszyć do 11,66%.

 

2. Rozbudowana sieć organizacji partnerskich

Artykuły spożywcze kupione w ramach PO PŻ dostarczane są do magazynów organizacji partnerskich regionalnych. Są one częścią sieci dystrybucji organizacji ogólnopolskich wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje partnerskie nie działają dla osiągnięcia zysku. Jednym z ich zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Organizacje partnerskie regionalne (OPR) wchodzą w skład struktury OPO (organizacji partnerskich ogólnopolskich) lub są ich organizacjami członkowskimi. OPR są odpowiedzialne za dystrybucję produktów żywnościowych do organizacji partnerskich lokalnych (OPL) lub bezpośrednio do odbiorców końcowych.

 

W Podprogramie 2015 działało łącznie 69  organizacji partnerskich regionalnych (OPR) oraz 1439 organizacji partnerskich lokalnych (OPL). Od marca 2016 r. do organizacji partnerskich dołączył Caritas Polska, co wzmocni sieć o 25 OPR i 679 OPL.

 

3. Jasna definicja paczki

W Podprogramie 2016 osoba potrzebująca otrzymuje 16 produktów. Zestaw roczny obejmuje produkty bardziej urozmaicone i wyższej jakości w stosunku do Podprogramu 2015. Wartość zestawu rocznego to ok. 228 zł. Paczka to minimum kilka (co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  z 16 artykułów składających się na zestaw roczny dla każdej osoby potrzebującej.

 

4. Lepsza płynność finansowa

Organizacje partnerskie mogą otrzymać na początku Podprogramu zaliczkę, aby móc sprawniej realizować zadanie. Pozwala to na większą płynność finansową. Zmiany wprowadzone zostały Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat. Z zaliczek skorzystały dwie z czterech organizacji partnerskich.

 

5. Łatwiejsze korzystanie z Programu

a) włączenie organizacji partnerskich

Aby otrzymać skierowanie uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej, osoba, której dochód nie przekracza 951 zł (osoba samotna) i 771 zł (osoba w rodzinie), musi zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swoim miejscu zamieszkania. W Podprogramie 2016 wprowadzony został dodatkowy system kwalifikowania osób potrzebujących. Osoba może udać się do organizacji partnerskiej i złożyć oświadczenie o wysokości dochodu. Pracownik organizacji pomoże wypełnić skierowanie, a następnie dostarczyć je do ośrodka pomocy społecznej, gdzie pracownik socjalny potwierdza spełnienie kryteriów kwalifikowania przez osobę potrzebującą.

 

b) skierowania na cały czas trwania Podprogramu 2016

W ramach Podprogramu 2015 skierowania były wydawane na różne okresy (3 miesiące, 6 miesięcy), w zależności od praktyki przyjętej przez dany ośrodek pomocy społecznej. Teraz kwalifikowalność osoby ustala się na początku jej przystąpienia do Programu. Skierowanie wydawane jest na cały okres trwania Podprogramu 2016. Jest to istotne ułatwienie zarówno dla ośrodka, jak i dla samej osoby potrzebującej.

 

6. Mniej formalności

W Podprogramie 2016 organizacje przygotowują mniej skomplikowane sprawozdania. Zrezygnowano z algorytmu wyliczania posiłków.  Zmniejszyła się częstotliwość zbierania szczegółowych danych dzięki wprowadzeniu dwóch okresów sprawozdawczych. Zmiany uwzględniają z jednej strony doświadczenia i głosy organizacji i ośrodków pomocy społecznej, z drugiej zaś wymogi sprawozdawcze Komisji Europejskiej.

 

7. Mniejsze wymagania dla organizacji

Ograniczono wymagania dla przystępujących organizacji w zakresie minimalnych standardów, które muszą spełniać. Dotyczą one m.in. kwalifikacji kadry, pomieszczeń magazynowych oraz transportu.

7 zmian w pomocy żywnościowej 7 zmian w pomocy żywnościowej
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: