submenu
content

Terminy składania dokumentów do ustalenia kapitału początkowego*

18-12-2003 Przepisami art.175 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118 ze zm.) –– pracodawcy zostali zobowiązani do skompletowania dokumentacji ubezpieczonych w celu ustalenia kapitału początkowego. Przepis ten - znowelizowany od stycznia 2003 r. – przewiduje iż skompletowaną dokumentację pracodawcy przekazują do ZUS - we wskazanym terminie, nie później niż do końca bieżącego roku. Dokumentacja ta powinna umożliwić organowi rentowemu ustalenie kapitału początkowego.

Powołany przepis wydłużył również termin - do dnia 31 grudnia 2006 r.-naliczenia kapitału początkowego przez ZUS

W bieżącym roku harmonogramynadsyłania dokumentów do naliczenia kapitału początkowego ZUS kierował głównie do firm średnich i małych. Do dużych zakładów pracy harmonogramy zostały wysłane w poprzednich latach.

Wysłanie harmonogramów do „średnich” i „małych” firm, których jest wiele, spowodowało wzmożony proces pozyskiwania przez pracowników dokumentów od poprzednich pracodawców oraz z jednostek przechowujących dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy, a tym samym wydłużenie – bywa że i do kilku miesięcy – uzyskiwania takiej dokumentacji.

W związku z tym oczekiwanie na dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału początkowego od poprzednich pracodawców lub z jednostek przechowujących dokumentację zlikwidowanych zakładów pracy jest niewątpliwie istotną okolicznością uzasadniającą wystąpienie przez pracodawcę do ZUS o przedłużenie terminu jej przekazania. Bez dokumentów potwierdzających okresy składkowe (i nieskładkowe) przebyte przez pracownika przed 1999 r. nie byłoby możliwe ustalenie kapitału początkowego.

Jeżeli więc pracodawca nie może przekazać dla wszystkich pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. pełnej dokumentacji pozwalającej na ustalenie kapitału początkowego powinien - we wskazanym terminie tj. do końca grudnia 2003 r. - przekazać do ZUSdokumentację tych pracowników, których dokumentacja jest kompletna i jednocześnie wystąpić o przedłużenie terminu nadesłania dokumentacji pozostałych pracowników .

Ze względu na przedstawione wyżej okoliczności oraz przewidziany w ustawie emerytalnej termin, do którego ZUS jest zobowiązany naliczyć kapitał początkowy, na prośbę pracodawcy termin nadsyłania dokumentacji przesuwany jest także na 2004 r.

Do kompletowania wnioskówo ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych nie są zobowiązani: zleceniodawcy, osoby fizyczne zatrudniające pracowników nie wypłacające świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, płatnicy opłacający składkę za osoby współpracujące.

Znaczna liczba ubezpieczonych, urodzonych po 31.12.1948r., która posiada okresy pracy (ubezpieczenia) przebyte przed 1999r., a obecnie nie pozostaje w zatrudnieniu i ubezpieczeniu - samodzielnie kompletuje wnioski o ustalenie kapitału początkowego.

Dotyczy to osób:

-nie pozostających w ubezpieczeniu,

-zatrudnionych u osoby fizycznej nie wypłacającej zasiłków chorobowych,

-wykonujących umowę zlecenie lub umowę agencyjną,

-współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność,

-pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium z powiatowego urzędu pracy,

-pobierających z pomocy społecznej zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki okresowe,

Osoby te składają wnioski wraz z dokumentami bezpośrednio w jednostce organizacyjnej ZUS najbliższej miejsca zamieszkania w dogodnym dla nich terminie – do 2006r.

Natomiast osoby mieszkające za granicą – mogą przesłać skompletowany wniosek do oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Osoby bezdomne wniosek wraz z dokumentacją składają w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.

Niewątpliwie mogą wystąpić przypadki, iż do końca 2006r. nie zostaną zgłoszone do ZUS wnioski o ustalenie kapitału początkowego, zwłaszcza przez te osoby, które nie pozostawały w zatrudnieniu w latach 1999-2006 oraz przez osoby mieszkające za granicą.

ZUS jest zobowiązany do obliczenia kapitału początkowego w każdym czasie, nawet jeżeliwnioski o ustalenie kapitału początkowego zostaną złożone po 2006 r.

Zasady obliczania kapitału początkowego są identyczne dla wszystkich osób, niezależnie od tego, w którym roku był albo jest lub będzie obliczany kapitał początkowy i niezależnie od tego, kiedy wniosek o ustalenie kapitału początkowego zostanie złożony do ZUS. Ważne jest, aby do wniosku były dołączone wszystkie niezbędne dokumenty, które umożliwią obliczenie kapitału początkowego.

Podstawowym dokumentem umożliwiającym ustalenie kapitału początkowego jest wystawione przez pracodawcę lub jego następcę prawnego zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7. Jeżeli w zaświadczeniutym zostaną stwierdzone wszystkie zawarte w nim dane jest ono wówczas wystarczającym dokumentem potwierdzającym okresy składowe i nieskładkowe. W takim przypadkunie muszą być dołączane inne dokumenty, np. świadectwa pracy potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe.

Aby zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniuna druku ZUS Rp-7 było wystarczającym dokumentem pozwalającym organowi rentowemu na ustalenie kapitału początkowego powinno uwzględniać wszystkie informacje i dane wymagane przez ZUS. Powinno więc stwierdzać okoliczności wymienione w pkt.1 tj. okres zatrudnienia, a w przypadku gdy w zaświadczeniu pracodawca potwierdza zatrudnienie przed 15 listopada 1991 r., w punkcie tym należy dodatkowo stwierdzić – czy było to zatrudnienie w pełnym, czy niepełnym wymiarze czasu pracy; jeżeli w niepełnym, należy podać jego wymiar (np. ½ pełnego wymiaru, ¼ pełnego wymiaru). W pkt. 2a zaświadczenia powinny być wykazane okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie Kodeksu pracy (lub innych przepisów) oraz przebyte po 14 listopada 1991r. okresy pobierania zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego, a w pkt.2b okresy udzielonych pracownikowi urlopówbezpłatnych, okresy przebywania pracownikanaurlopie wychowawczym. Informacje te mogą być podane w treści zaświadczenia albo wykazane odrębnie w załączniku do zaświadczenia. Załącznik ten stanowi wówczas integralną część zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu i powinien być podpisany przez te same osoby, które wystawiają i podpisują zaświadczenie.

W przypadku, gdy niektóre informacje wymienione w tych punktach zaświadczenia nie dotyczą danego pracownika należy wpisać: „nie dotyczy” lub „nie korzystał”; nie należy danej pozycji zostawiać bez takiego stwierdzenia (informacji). W tabeli w pkt.3 zaświadczenia w odpowiednich kolumnachnależy wykazać kwoty wynagrodzenia i innych jego składników oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie Kodeksu pracy, świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłaconych m. in. za okresy choroby czy rehabilitacji. Dodaje się, że „Informacja” zamieszczona na odwrocie druku zaświadczenia wskazuje sposób wystawiania zaświadczenia i wykazywania danych w tabeli zamieszczonej w pkt.3.

W pkt.4 zaświadczenia umieszcza się informację o sposobie rozliczania się pracodawcy z ZUS do dnia 31.12.1998 r. W pkt 5 tego zaświadczenia wymagane jest stwierdzenie na podstawie jakich dokumentów zostało ono wystawione. Mogą to być: akta osobowe pracownika, listy płac, karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe.

Zaświadczenie to podpisuje kierownik komórki finansowej albo upoważniony pracownik oraz pracodawca albo upoważnionyprzez pracodawcę pracownik.W przypadku gdy firma nie ma komórki finansowej i zaświadczenie podpisuje pracodawca lub upoważniony przezniego pracownik, wówczas okoliczność taką należy podać w pkt 6 zaświadczenia (dodatkowe informacje ; uwagi).

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7 nie podlegają zwrotowi.

* Informację przygotowało i udostępniło Biuro Prasowe ZUS. Dziękujemy

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: