submenu
content

Kontrola nad funduszami emerytalnymi

26-03-2004

Zarówno działalność OFE, jak i towarzystw emerytalnych, depozytariuszy i osób, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności, jest poddana kontroli prowadzonej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pozwala to stwierdzić, czy działają one zgodnie z prawem oraz interesem swoich członków.

Zasady przeprowadzania kontroli został określone w rozporządzeniu, z dnia 8 marca 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli działalności funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, depozytariuszy oraz osób trzecich, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności (Dz. U. 46, poz.440, z dnia 22.03.2004r.)

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie wydawane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W dokumencie będą musiały być wskazane m.in.: podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli, imiona i nazwiska kontrolujących, termin dokonania kontroli oraz jej przedmiot i zakres.

W celu zapewniania bezstronności organu nadzoru, rozporządzenie przewiduje, że kontrolujący będzie wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli np. jej ustalenia mogłyby wpłynąć na prawa lub obowiązki jego i jemu najbliższych.

W myśl rozporządzenia kontrolowany musi zostać powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia nadzoru najpóźniej przed podjęciem przez organ kontrolujący pierwszych czynności.

Kontrola zostanie przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego, w dniach i godzinach jego pracy, chyba że pojawią się uzasadnione powody, które będą przemawiały za przeprowadzaniem jej również w dni wolne od pracy, lub w siedzibie organu nadzoru.

Kontrolujący będą dokonywać ustaleń w oparciu o dowody, dane i informacje umieszczone w systemach informatycznych kontrolowanego oraz informacje otrzymane od osób trzecich. Projekt nie ogranicza katalogu dowodów. Natomiast gdy zaistnieje niebezpieczeństwo ich utraty, kierujący kontrolą ma prawo do zabezpieczenia ich w miejscu przeprowadzania nadzoru, w opieczętowanym pomieszczeniu.

Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzony protokół. W terminie 14 dni od dnia jego podpisania kontrolowany będzie mógł zgłosić Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pisemne uwagi i zastrzeżenia do treść protokołu oraz wyjaśnienia w sprawach objętych zakresem kontroli.

Organowi nadzorującemu przysługuje na rozpatrzenie zastrzeżeń również 14 dni.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z póź. zm.).

Rozporządzenie wejdzie w życie 6 kwietnia b.r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: