submenu
content

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

14-09-2005

Rozporządzenie zostało przyjęte 13 września  br. przez Radę Ministrów. Rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego umożliwi funduszom emerytalnym lokowanie swoich aktywów w instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem środków gromadzonych w funduszach emerytalnych. Rozporządzenie umożliwi funduszom emerytalnym lokowanie aktywów w trzy typy instrumentów pochodnych tzn. w transakcje terminowe, kontrakty opcyjne i kontrakty swap.

Lokowanie aktywów funduszu emerytalnego w instrumenty pochodne będzie możliwe jednak dopiero po określeniu przez Radę Ministrów dodatkowych ograniczeń funduszy emerytalnych, wynikających z lokowania aktywów funduszy w instrumenty pochodne.  W Departamencie Ubezpieczeń Społecznych MPS trwają obecnie prace nad projektami odpowiednich rozporządzeń. 

Rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego stanowi wypełnienie delegacji ustawowej art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Zobacz projekt rozporządzenia przekazany Radzie Ministrów 8 września 2005 r. (pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: