submenu
content

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

30-12-2008
Obowiązek ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wynika z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).
 
Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy - roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w danym roku kalendarzowym, nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
 
Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2009 r. wynika z art. 34 ustawy budżetowej na 2009 r. z dnia 5 grudnia 2008 r. i wynosi 3 193 zł. Trzydziestokrotność tej kwoty stanowi zaś kwotę 95 790 zł.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: