submenu
content

Liczba Polaków pracujących w krajach Unii Europejskiej: progi i bariery

27-12-2005
Najpopularniejszym kierunkiem migracji zarobkowych są Niemcy. W 2004 r. udzielono Polakom 411,4 tys. pozwoleń na pracę, (92 proc. pozwoleń dotyczyło zatrudnienia w landach zachodnich). Natomiast 272 tys. pozwoleń wydano w okresie styczeń – lipiec 2005 r., głównie na pracę sezonową.
Z kolei w Wielkiej Brytanii legalną pracę podjęło169,7 tys. Polaków (dane obejmują okres maj 2004 r – wrzesień 2005r).
 
Najwięcej Polaków pracuje w:
 • Irlandii - Ambasada RP w Irlandii szacuje, że w tym kraju pracuje ok. 70 – 80 tys. Polaków;
 • Włoszech - od stycznia do sierpnia 2004 r władze włoskie zarejestrowały prawie 37 tys. polskich pracowników. W pierwszym półroczu 2005 r. wydano Polakom ok. 25 tys. pozwoleń na pracę, co stanowi ok. 55 proc. wszystkich wykorzystanych miejsc w dostępnym kontyngencie. Całkowite dane za cały rok 2004 oraz za pierwsze półrocze 2005 r. nie są jeszcze dostępne.
 • Holandii w 2004 r. Polacy uzyskali 20,2 tys. pozwoleń na pracę, zaś w pierwszej połowie 2005 r. udzielono Polakom dalsze 11,3 tys. zezwoleń (stanowi to 87 proc. wszystkich zezwoleń przyznanych obywatelom nowych państw członkowskich UE).
 • Norwegii – w okresie 1 maja – 31 grudnia 2004 r. wydano Polakom ok. 13 tys. zezwoleń na pracę. Natomiast od stycznia do 31 lipca 2005 r. zezwolenia na pobyt i pracę w Norwegii lub przedłużenia wcześniej wydanych zezwoleń otrzymało ok. 15 tys. obywateli Polskich.
 • Hiszpanii – w 2004 r. wydano Polakom 14,5 tys. pozwoleń na pracę (w tym 12 tys. 198 na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu z 2002 r.). Z kolei w okresie styczeń – luty 2005 r. wydano Polakom 2,5 tys. pozwoleń na pracę. W połowie roku 2005 w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych było zarejestrowanych ok. 18 tys. Polaków.
 • Szwecji – w okresie maj – grudzień 2004 r wydano w tym kraju 2,7 tys. pozwoleń dla Polaków na pobyt z tytułu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej (okresie styczeń-kwiecień 2004 r. wydano obywatelom Polski 1,5 tys. pozwoleń na pracę). Natomiast w pierwszych siedmiu miesiącach 2005 r. Polacy uzyskali 1,6 tys.  pozwoleń na pobyt z tytułu wykonywania pracy, a 139 Polakom przyznano pozwolenia na pobyt z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty pobytowe nie są jednak wymagane od osób, które w Szwecji przebywają i pracują poniżej 3 miesięcy, a tacy przeważają wśród pracowników sezonowych z Polski.
Polacy pracujący w innych krajach UE:
 
Austria - Od początku 2005 r. - do 31 lipca - pozwolenia na pracę otrzymało 11.256 obywateli polskich, 16,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według danych za rok 2004 około 70 % pozwoleń przypada na pracę sezonową.
  
Cypr -  W okresie 1 stycznia – 31 lipca 2005 r. władze cypryjskie odnotowały obecność 1,3 tys. pracowników z Polski. Liczba ta oparta jest na danych dotyczących wniosków o dokumenty pobytowe. Równocześnie, jedynie 807 Polaków zarejestrowanych jest w cypryjskim systemie ubezpieczeń społecznych. Według szacunków Ambasady RP oraz danych cypryjskich organizacji pracodawców liczbę obywateli Polski pracujących na Cyprze można określić na ok. 2,5 tys. – 3 tys. osób.
 
Czechy W Połowie 2005 r. w Republice Czeskiej pracowało 10,3 tys. Polaków (w tym 1341 kobiet). Polacy pracują głównie w przemyśle przetwórczym, wydobywczym oraz budownictwie.
 
Dania - W lipcu 2005 r. pracowało w tym kraju 1,9 tys. Polaków. Polacy stanowią prawie 47 % wszystkich obywateli nowych państw członkowskich UE, podejmujących pracę w Danii.
 
Finlandia - W pierwszej połowie 2005 r. Polskom wydano 32 zgody na zatrudnienie (na 665 wszystkie). W okresie maj – grudzień 2004 obywatelom polskim wydano 130 zgody na zatrudnienia, w ogólnej liczbie 2 tys. 104 wydanych dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich.
 
Francja - w okresie styczeń – maj 2005 r. pracę we Francji podjęło 1,6 tys. Polaków:
 • 1 tys. 080 pracowników sezonowych
 • stażyści zawodowi – brak danych
 • 304 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony
 • 230 pracowników pozostałych kategorii
 
Z kolei w roku 2004 r. zatrudnienie pracowników polskich we Francji osiągnęło liczbę 9 tys. 202 osób:
 • 7 tys. 356 pracowników sezonowych (zatrudnieni na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu we Francji polskich pracowników sezonowych)
 • 289 stażystów (zatrudnieni we Francji na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu stażystów zawodowych)
 • 296 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony (osoby, które podpisały umowę o pracę minimum na okres ponad jednego roku)
 • 1261 pracowników pozostałych kategorii
Od czasu zawarcia umów dotyczących zatrudnienia obserwuje się stały coroczny wzrost zatrudnienia obywateli polskich we Francji. W 2004 r. udział polskich obywateli z pozwoleniem na pracę ustabilizował się na poziomie zbliżonym do poziomu z 2003 r., kiedy zatrudnienie podjęło 9 tys. 263 pracowników polskich.
Procentowy udział pracowników polskich wśród pracowników zagranicznych we Francji wynosił w 2004 r. 6,48% (od 2001 r. utrzymuje się na zbliżonym poziomie między 6,15% a 6,75% w 2003 r.).
 
Hiszpaniapod koniec pierwszego półrocza 2005 r. do hiszpańskiego systemem ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było ponad 18 tys. Polaków. Ponadto w styczniu i lutym 2005 r. wydanych zostało polskim pracownikom 2 tys. 592 pozwoleń na pracę.
 
W roku 2004 Polacy otrzymali 14,5 tys. pozwoleń na pracę (w tym 12 tys. 198 na podstawie dwustronnej umowy o zatrudnieniu z 2002 r.). W ciągu trzech lat obowiązywania umowy zauważalny jest coroczny wzrost zatrudnienia: największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w 2003 r. –  o 2,5 tys. osób. W stosunku do 2003 r. zatrudnienie w 2004 r. wzrosło o 1,6 tys. osób.
 
Holandia - w pierwszej połowie 2005 r. przyznano Polakom w tym kraju 11,4 tys. zezwoleń na pracę, co stanowi 87 % wszystkich zezwoleń przyznanych obywatelom nowych państw członkowskich UE, a 55,6 % wszystkich wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców.
W roku 2004 Polacy uzyskali 20,2 tys. zezwoleń na pracę.
 
Problemy Polaków pracujących w UE
Podstawowe problemy Polaków pracujących i poszukujących pracy w Unii mają związek z niewystarczającą znajomością języków obcych, z niezdolnością do korzystania z oficjalnych  informacji o możliwościach legalnego zatrudnienia, z brakiem wiedzy na temat warunków życia i pracy za granicą.
 
Pewna liczba Polaków padła ofiarą nieuczciwych pośredników – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Ponadto na skutek nieznajomości warunków pracy za granicą i nieświadomości własnych praw część Polaków jest wykorzystywana przez tamtejszych pracodawców. Dość szeroko relacjonowały to media np. w Wielkiej Brytanii. Aby temu przeciwdziałać polskie władze wraz brytyjskimi odpowiednikami prowadziły kampanię informacyjną na temat warunków życia i pracy w Wielkiej Brytanii.  Z kolei wojewódzkie służby kontroli legalności zatrudnienia monitorują działalność agencji pośrednictwa do pracy za granicą. W 2004 r. w wyniku kontroli wykryto i ukarano 41 agencji zatrudnienia nielegalnie kierujących obywateli polskich do pracy za granicą (w tym: 13 w woj. zachodniopomorskim, 10 w woj. mazowieckim, 5 w woj. dolnośląskim).
 
Dużą rolę w zakresie migracji zarobkowych odgrywa wdrożona w Polsce sieć EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia). Jej celem jest udzielanie pomocy osobom zainteresowanym pracą w krajach UE oraz pracodawcom - szukającym pracowników. Od 1 maja 2004 r. pracownicy EURES są do dyspozycji klientów we wszystkich wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy. Uruchomiona została także polska strona internetowa sieci EURES www.eures.praca.gov.pl.
 
Polacy pracujący w UE i EOG na kontraktach z polskich firm
Osobną kategorią Polaków pracujących w krajach UE i EOG są osoby zaangażowane przez polskie firmy działające na tamtejszych rynkach oraz osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą (ok. 2 – 3 % udziału). Liczba  wydanych firmom formularzy E-101 (ZUS) wskazuje, że na takich zasadach pracuje tam niemal 100 tys. Polaków. Formularz E-101 potwierdza podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń.
 

Państwo

Liczba wydanych formularzy E-101

maj-grudzień 2004

Styczeń-kwiecień 2005

1 maja 2004 –
30 kwietnia 2005

Austria

1876
998
2874
Belgia
1521
1357
2878
Cypr
6
0
6
Czechy
2319
1155
3474
Dania
830
458
1288
Estonia
64
14
78
Finlandia
90
87
177
Francja
3835
3306
7141
Grecja
77
9
86
Hiszpania
849
721
1570
Irlandia
514
306
820
Islandia
1
42
43
Litwa
159
86
245
Luksemburg
107
83
190
Łotwa
15
47
62
Malta
0
2
2
Niderlandy
2618
1549
4167
Niemcy
51035
26891
77926
Norwegia
796
963
1759
Portugalia
75
133
208
Słowacja
187
205
392
Słowenia
64
30
94
Szwecja
1171
792
1963
Węgry
212
57
269
Wielka Brytania
640
613
1253
Włochy
532
392
924
 
Razem:
 
69593
 
40296
 
109889

opracowano na podstawie danych: ZUS

Obywatele krajów UE (i EOG) na polskim rynku pracy

Obywatele państw UE (i EOG), które nie stosują ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla Polaków (oraz obywatele Malty), mogą od 1 maja 2004 r. podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Poniższa tabela wskazuje skalę imigracji do Polski, na podstawie wniosków pobytowych (o zezwolenie na zamieszkanie i zezwolenie na osiedlenie w okresie do 1 maja 2004, o zezwolenie na zamieszkanie, osiedlenie, pobyt czasowy obywatela UE, pobyt obywatela UE – w okresie po 1 maja 2004 r) oraz zezwolenia na pracę. W przypadku niektórych państw wymóg uzyskania zezwolenia obowiązywał tylko do 30.04.2004 r.
  
Państwo Wnioski pobytowe Zezwolenia na pracę
1.01.-30.04. 2004. 1.05.-31.12.
2004.
Razem 2004 1.01. – 30.06. 2005 I półrocze1
2004
II półrocze
2004
I półrocze
2005
Austria 74 220 294 168 126 52 55
Belgia 56 229 285 96 94 34 30
Cypr 5 9 14 10 4 nie wymagane
Czechy 49 187 236 126 114 nie wymagane
Dania 47 249 296 124 89 75 57
Estonia 4 11 15 14 4 nie wymagane
Finlandia 22 89 111 43 20 17 22
Francja 312 1223 1535 526 408 247 193
Grecja 13 59 72 42 15 8 4
Hiszpania 38 206 244 136 45 42 39
Irlandia 36 83 119 59 46 nie wymagane
Islandia 0 2 2 0 0 0 0
Litwa 80 307 387 149 31 nie wymagane
Luksemburg 1 8 9 2 0 2 1
Łotwa 31 70 101 48 6 nie wymagane
Malta 0 1 1 1 0 nie wymagane
Niderlandy 99 410 509 224 132 99 58
Niemcy 353 1856 2209 3157 582 388 289
Norwegia 43 151 194 54 19 22 5
Portugalia 40 77 117 54 31 24 12
Słowacja 60 166 226 103 32 nie wymagane
Słowenia 4 38 42 9 12 nie wymagane
Szwecja 77 367 444 187 110 nie wymagane
Węgry 17 86 103 50 27 nie wymagane
Wlk. Bryt. 197 799 996 432 293 nie wymagane
Włochy 124 545 669 369 235 148 153
Razem: 1782 7448 9230 6183 2475 1158 918
na podstawie danych URiC oraz MGiP[1] w przypadku niektórych państw wymóg uzyskania zezwolenia obowiązywał tylko do 30.04.2004.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: