submenu
content

Francja odmawia polskim stażystom dostępu do rynku pracy

23-11-2005
Centrum Solvit informuje, że pomimo interwencji polskiego, jak i francuskiego Centrum Solvit, władze francuskie odmówiły przedłużenia stażystom z Polski kart pobytu i nie zezwoliły na dostęp do francuskiego rynku pracy.
Władze francuskie opierają swoją decyzję na postanowieniach umowy polsko-francuskiej z 29 września 1990, zgodnie z którą dopuszczalny czas trwania stażu wynosi jeden rok i może być przedłużony tylko na 6 miesięcy. Stażyści natomiast zobowiązują się, że nie przedłużą pobytu w kraju przyjmującym po upływie tego okresu, ani nie podejmą innego zatrudnienia.
Jednak od 1 maja 2004 r., w związku z wstąpieniem Polski do UE zmienił się stan prawny, regulujący stosunki między państwami członkowskimi. Prawa przyznane pracownikom na mocy Traktatu Akcesyjnego powinny mieć pierwszeństwo przed postanowieniami umowy polsko-francuskiej, zawartej przed wstąpieniem Polski do struktur Unii.
Zgodnie z zapisami Traktatu, obywatele polscy, pracujący legalnie w danym Państwie Członkowskim w dniu przystąpienia, którzy zostali dopuszczeni do rynku pracy na nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, będą mogli korzystać z nieograniczonego dostępu do rynku pracy tego Państwa Członkowskiego.
Centrum SOLVIT w Polsce jest jednym z Centrów Koordynacyjnych, utworzonych w każdym Państwie Członkowskim. Jego zadaniem jest szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów transgranicznych. Centrum SOLVIT przekaże wszystkim zainteresowanym dziennikarzom, dane dotyczące stażystów, którzy byli dyskryminowani.
***
SOLVIT jest systemem nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, na jakie napotykają uczestnicy Rynku Wewnętrznego Unii. Problemy te najczęściej wynikają z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w Państwach Członkowskich. Jeśli jakikolwiek obywatel któregoś z krajów UE uzna, że w wyniku niezgodnego z regułami Rynku Wewnętrznego działania administracji jednego z Państw Członkowskich, zanegowano jego prawo do osiedlenia się, podjęcia nauki, pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej, to może szukać pomocy w Centrum Koordynacyjnym SOLVIT, które zostało utworzone, aby pomóc w rozwiązaniu takich problemów.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: