submenu
content

Większe szanse na znalezienie zatrudnienia

28-10-2005
Od 1 listopada osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w kilku dowolnie wybranych urzędach pracy – mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
Ma to zwiększyć mobilność poszukujących pracy. Do tej pory bowiem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607), zarówno osoba bezrobotna, jak i poszukująca pracy mogła zgłosić się wyłącznie do jednego urzędu pracy: tam, gdzie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy, a jeżeli nie jest zameldowana – w miejscowości, gdzie przebywa.
Bezrobotni, tak jak dotychczas, mogą być zarejestrowani wyłącznie w jednym urzędzie pracy. W tym celu zgłaszają się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie są zameldowani – do tego, na którego obszarze działania przebywają. Osoba, która nie jest zameldowana lub jest zameldowana na pobyt stały w miejscowości innej niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji musi złożyć oświadczenie, że nie jest już zarejestrowana w innym urzędzie jako osoba bezrobotna.
Rozporządzenie wydłuża również termin, z którym osoby bezrobotne z prawem do zasiłku mają zawiadamiać urzędy pracy o zmianach miejsca zameldowania lub pobytu, co wynika z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z nowymi przepisami, mają na to 14 dni, podczas gdy wcześniej – 7.
Rozróżnienie kategorii osób bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziła ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).
***
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada 2005 r., a więc w dniu, w którym zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: