submenu
content

Zmiany w przyznawaniu dodatków szkoleniowych, aktywizacyjnych i stypendiów

28-10-2005
W jakich okolicznościach osoba, która nie stawiła się na stażu, przygotowaniu zawodowym lub szkoleniu, może jednak pobrać dodatek szkoleniowy lub stypendium? I w jakim okresie je otrzyma?
Wątpliwości te wyjaśnia rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
Mówi ono, że dodatek szkoleniowy lub stypendium za okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym. Wyjątkami są: niezdolność do pracy spowodowana chorobą, konieczność osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wówczas urząd pracy wypłaca zasiłek, dodatek szkoleniowy lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222) największą zmianą jest zmiana terminu, do którego powinna nastąpić wypłata świadczeń. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłacany będzie z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Wydłużenie terminu wypłaty świadczeń wpłynie na poprawę funkcjonowania powiatowych urzędów pracy poprzez możliwość bardziej równomiernego zaplanowania i rozłożenia w czasie wypłaty świadczeń.

Termin wejścia w życie rozporządzenia – 1 listopada 2005 r. – podyktowany został koniecznością dostosowania terminu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do terminu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: