submenu
content

Nowe wnioski dla agencji pośrednictwa pracy

21-10-2005

Od 1 listopada obowiązywać będą nowe wnioski, które muszą składać agencje pośrednictwa pracy. Ich wzory określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia.
Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001, z późn. zm.). Upoważnienie zostało zmienione przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz.1366).
Wpis do rejestru
Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – prowadzony będzie przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu, a nie jak obecnie przez ministra właściwego do spraw pracy.
Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz wzór certyfikatu. Mówi także, jaki jest zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia oraz zawiera wzory formularzy.
Dostosowane do okoliczności prowadzenia rejestru przez marszałka województwa wzór wniosku oraz wzory certyfikatów, stanowiące załączniki do rozporządzenia, usprawnią proces dokonywania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Procedura dokonywania wpisu do rejestru powinna wynosić 7 dni.
Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o swojej działalności
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. Zakres danych o działalności agencji zatrudnienia wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast rozporządzenie określa wzory takich informacji, odpowiednio dla każdego typu agencji.
Informacja składana przez agencje zajmujące się pośrednictwem pracy na terenie Polski ma zawierać liczbę, płeć oraz przedział wiekowy osób, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencję pośrednictwa pracy ewidencji poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Podobne dane konieczne są o osobach, które podjęły pracę za pośrednictwem takiej agencji. W tym przypadku dodatkowo składana jest informacja o grupie zawodowej, w której została podjęta praca.
Agencje świadczące obywatelom polskim usługi w zakresie pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych są zobowiązane podawać liczbę osób, które podjęły pracę za granicą – z uwzględnieniem płci, elementarnej grupy zawodowej, państwa zatrudnienia oraz okresu, na jaki została zawarta umowa.
Agencje doradztwa personalnego muszą informować o liczbie pracodawców korzystających z ich usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia, określania kwalifikacji oraz predyspozycji do wykonywania określonych zadań. Wymagane jest także podawanie, ile osób uzyskało pomoc w sprawie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów do pracy oraz ilu pracodawców korzystało z usług agencji w zakresie weryfikacji chętnych do podjęcia zatrudnienia pod względem kwalifikacji i predyspozycji z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.
Agencje poradnictwa zawodowego muszą podawać Liczbę osób, z uwzględnieniem płci oraz przedziału wiekowego, korzystających z pomocy w wyborze zawodu, miejsca zatrudnienia bądź korzystających z informacji zawodowych. Ponadto mają one informować, ilu pracodawców szuka u nich pomocy w kwestii wyboru pracowników na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
W przypadku agencji pracy tymczasowej, oprócz standardowej informacji o liczbie i płci osób skierowanych do pracy, dodatkowo podane muszą być warunki umowy, w tym rodzaj zatrudnienia i czas, na jaki została ona zawarta, oraz w jakim państwie będzie wykonywana praca.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada 2005 r., a więc w dniu, w którym zacznie obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczących rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: