submenu
content

Komunikat po posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 29 września 2005 r.

03-10-2005
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dotyczący refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych, plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także zaakceptowana 6 września br. przez Radę Ministrów, Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013, były głównymi tematami Naczelnej Rady Zatrudnienia, która odbyła się 29 września br. w Warszawie.
Naczelna Rada Zatrudnienia zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. – Jest to rozporządzenie w chwili obecnej bardzo oczekiwane, zarówno ze strony pracodawców, jak i urzędów pracy. – powiedziała Grażyna Zielińska, wiceprzewodnicząca Naczelnej Rady Zatrudnienia. – Do tej pory ze środków na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy mógł korzystać każdy pracodawca. Także niekomercyjny. Według nowego rozporządzenia skorzystać z tego będą mogły, tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą – to według Tadeusza Olejarza, zastępcy dyrektora departamentu funduszy, najważniejsza różnica w przepisach prawnych. Jak zaznaczył Bolesław Herudziński z Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Łodzi bardzo ważne jest, że podmiot ubiegający się o refundację, może w tej sprawie złożyć wniosek do Starosty, zarówno tam, gdzie jest zarejestrowany, jak i tam, gdzie wykonuje pracę.
W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 2006 rok. W planie założono przychody w wysokości 301 mln 200 tys zł. Co oznacza spadek o 18 proc. w stosunku do 2005 r. Wydatki w 2006 r. planuje się na takim samym poziomie jak w 2005 r.
Wiceminister Męcina zwrócił uwagę zebranych na planowaną korektę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z 0,15 do 0,10 proc.  Członkowie NRZ w głosowaniu najpierw wypowiedzieli się przeciwko zmniejszeniu składki na FGŚP, a następnie w kolejnym głosowaniu negatywnie zaopiniowali całość przedłożonego dokumentu.
– W 2005 roku nastąpił wzrost wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – zaznaczył wiceminister Męcina, przedstawiając projekt planu finansowego Funduszu Pracy na 2006 r. – Naszym zadaniem jest, aby w 2006 r. utrzymać dotychczasową wysokość wydatków z Funduszu Pracy – dodał. Według wiceministra należy przy tym brać pod uwagę dwie istotne kwestie: problem zadłużenia Funduszu Pracy oraz nowy mechanizm, odzyskiwania środków zainwestowanych w formy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jak zaznaczył w 2005 r. udało się spłacić zadłużenie w wysokości 700 mln złotych. W związku z tym spadło ono do 3 mld 600 mln. Na 2006 r. zaplanowano spłatę zadłużenia w wysokości 900 mln zł. do łącznej sumy zadłużenia 2 mld 70 mln. Dyrektor Olejarz dodał, że w 2006 r. z Funduszu Pracy planuje się wydanie na różnego rodzaju formy walki z bezrobociem, 7 mld 120 mln złotych. Jest to o 436 mln zł. więcej niż w roku bieżącym. Podstawowe przychody Funduszu to składka. Dużo mniej stanowią dochody własne i wpływy z Unii Europejskiej. Planuje się, że wydatki na przyszły rok będą o 900 mln złotych niższe.
Następnie członkowie Rady podjęli dyskusję nad zaakceptowaną 6 września 2005 r. przez Rząd, Krajową Strategią Zatrudnienia na lata 2007-2013. Minister podkreślił, iż ten dokument ma zasadnicze znaczenie dla rynku pracy w Polsce i jest dokumentem towarzyszącym NPR na lata 2007-2013. Według J. Męciny, nowelizacja ustawy wejdzie w życie już w listopadzie br. Termin ten wynika z kalendarza prac legislacyjnych.
W KSZ na lata 2007-2013 wymienionych jest szereg działań. Są to m.in. - w Priorytecie 1: kształtowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych, samozatrudnienie, wspieranie nowych firm, pomoc dla przedsiębiorców w dostępie do wiedzy i doradztwa. W Priorytecie 2: rozwój programów mających na celu wyrównywanie szans uczniów, programy wspierające edukację dorosłych, rozwój programów mających na celu zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w edukację, rozwój i promowanie współpracy europejskiej w edukacji, wzmocnienie powiązań edukacji z gospodarką i rynkiem pracy. Priorytet 3 obejmuje m.in. zwiększenie roli partnerstwa społecznego, rozwój dialogu społecznego i umacnianie systemu rozwiązywania konfliktów w stosunkach pracy, wdrażanie systemu informowania i konsultowania pracowników, uelastycznianie rozwiązań w zakresie indywidualnego prawa pracy i promowanie nowych form zatrudnienia. Priorytet 4 obejmuje następujące działania: m.in. aktywizację zawodową osób powyżej 50 roku życia, wzmocnienie zdolności publicznych służb zatrudnienia czy wsparcie aktywnych metod zapobiegania bezrobociu.
Na koniec posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia, wiceminister Jacek Męcina podziękował zgromadzonym za  współpracę  w ramach NRZ i zapowiedział, że po ustąpieniu ze stanowiska, nadal żywo będzie się interesował problematyką rynku pracy.
***
Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w  sprawach polityki rynku pracy. W skład Naczelnej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez ministra spośród działających na terenie kraju:
· wszystkich organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
· wszystkich organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
· społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych oraz izb rolniczych,
· wojewódzkich rad zatrudnienia,
· organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
· przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
Do zakresu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:
· inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
· opiniowanie projektów Krajowego Planu Działań i regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
· opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
· opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań;
· opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki zatrudnienia.
Zgodnie z art. 23 ust. 6  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kadencja Naczelnej Rady Zatrudnienia trwa cztery lata. Pierwsze posiedzenie  NRZ w obecnej  kadencji odbyło się 2 grudnia 2004 r. Kadencja poprzedniej NRZ - zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - wygasła 30 czerwca 2004 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: