submenu
content

Rada Dialogu Społecznego z nowymi kompetencjami

19-07-2018

Poszerzenie katalogu kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, doprecyzowanie zasad funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego – to efekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, którą podpisał dziś Prezydent RP Andrzej Duda.

 

W uroczystości udział wzięła minister Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego oraz wiceminister Stanisław Szwed.

 

 - „Rada Dialogu Społecznego funkcjonuje w nowej formule trzeci rok. Pożegnała niechlubną poprzedniczkę Trójstronną Komisję. Teraz powstaje nowa przestrzeń, o której mówił Prezydent RP, którą wprowadza ta nowelizacja” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

 

- „Dziękuję Panu Prezydentowi za przygotowanie tej nowelizacji, za patronat dialogowi społecznemu w Polsce, za to, że Prezydent tak często i chętnie gości Radę Dialogu Społecznego u siebie – dodała minister Rafalska.

 

Szerszy katalog kompetencji

Rada Dialogu Społecznego oraz strona pracowników i pracodawców zyskały uprawnienia do opiniowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dot. planowanych działań Rady Ministrów, przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków.

 

Nowością jest także prawo do występowania przez Radę Dialogu Społecznego do Sejmu i Senatu o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu.

 

Zmiany dotyczą również kompetencji do informowania Sejmu i Senatu o działalności Rady.Przewodniczący Rady corocznie będzie przedstawiał Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z działalności Rady oraz informację o działalności Rady za okres swojej kadencji

 

Wzmocnienie Rady

Poszerzono kręg osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych Rady, z głosem doradczym, o przedstawiciela Głównego Inspektora Pracy. Strona pracowników i stronę pracodawców Rady zyskała możliwość podejmowania uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

Wsparcie wojewódzkich rad dialogu społecznego (WRDS)

Doprecyzowany został skład wojewódzkiej rady dialogu społecznego i zasady funkcjonowania jej biura. Określano także zasady podejmowania uchwał przez WRDS oraz zapewnienie możliwości głosowania korespondencyjnego. Zwiększony został także limit wydatków na funkcjonowanie WRDS – 200 tys. na każdy.

 

Na Radę Dialogu Społecznego nałożony został obowiązek dokonania oceny funkcjonowania przepisów ustawy oraz przedstawienia Prezydentowi RP rekomendacji zmian w tym zakresie, w terminie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Rada Dialogu Społecznego z nowymi kompetencjami Rada Dialogu Społecznego z...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: