submenu
content

Szkolnictwo zawodowe na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

19-02-2018

Minister Elżbieta Rafalska przewodniczyła posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poświęconemu kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego – „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”. W spotkaniu, które odbyło się 16 lutego br. udział wziął Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek Rady Dialogu Społecznego.

 

Wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek przedstawiła prezentację nt. kampanii promocyjnej szkolnictwa zawodowego – „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”. Zaznaczyła, że polska gospodarka potrzebuje nowoczesnych, dobrze przygotowanych kadr. Dlatego konieczna jest zmiana myślenia o kształceniu zawodowym, które należy dostosować do potrzeb rynku pracy. Zwróciła uwagę, że kształcenie zawodowe powinno być tworzone  i realizowane we współpracy z pracodawcami oraz być atrakcyjne pod względem programowym. Dlatego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwrócili się o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego. Podkreśliła, że warunkiem sukcesu wdrażanych zmian jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron m.in. elastyczne reagowanie szkół na potrzeby lokalnego rynku pracy, otwartość samorządu terytorialnego oraz współpraca MEN i resortów odpowiedzialnych za poszczególne zawody.

 

Wiceminister S. Szwed zabierając głos w dyskusji wyraził nadzieję, że szkoła będzie elastycznie reagować na sytuacje na rynku pracy. Poinformował o badaniach jakie zostały przeprowadzone na zlecenie MRPiPS poprzez powiatowe urzędy pracy dotyczące  barometru zawodów. Barometr zawodów dotyczy deficytowych, nadwyżkowych oraz zrównoważonych zawodów. Zaznaczył, że wyniki badania wskazują, że nadal będą występować problemy ze znalezieniem pracowników. Według prognoz wzrośnie udział zawodów deficytowych, tj. takich, w których będzie występować niedobór pracowników, zmniejszy się natomiast liczba zawodów nadwyżkowych, szczególnie w dużych miastach. Na zakończenie wiceminister S. Szwed odniósł się do kwestii refundacji wynagrodzeń. Poinformował, że ponad 500 mln. zł  przeznaczonych jest dla pracodawców na kształcenie i dofinansowanie kształcenia młodocianych (250 mln zł. dofinansowane kształcenie młodocianych poprzez OHP oraz 287 mln zł. trafiaj do pracodawców poprzez wojewodów).

 

W drugiej części spotkania Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił informacje na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia.  Poinformował o zawartym porozumieniu resortu zdrowia z lekarzami rezydentami dotyczącego m.in. zakończenia wypowiadania klauzuli
opt-out. Nadmienił o nowym zawodzie medycznym jaki jest sekretarka medyczna, do obowiązków której będzie należało gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji o stanie zdrowia pacjenta. Ponadto poinformował o planowanych zmianach w szkoleniu podyplomowym i ścieżce kariery pracowników medycznych, jak również o działaniach podejmowanych w obszarze informatyzacji: e-recepta, e-zwolnienie. Minister Ł. Szumowski zakomunikował, że planowana jest ogólnopolska debata o zdrowiu.

 

W dalszej części spotkania Rada przyjęła uchwały:

  1. Uchwałę nr 24 Rady Dialogu społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2018 r.
  2. Uchwałę nr 25 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
  3. Uchwałę nr 56 strony pracowników i strony pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
  4. Uchwałę nr 57 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie  warunków wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i standardów interoperacyjności oraz ich znaczenia dla strategicznych projektów w obszarze jakości w opiece zdrowotnej.

  

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: