submenu
content

Wyniki konkursu FIO 2015 – Komponent Działań Systemowych (Priorytet 4, kierunek działania 2)

02-04-2015

Departament Pożytku Publicznego przekazuje listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w Komponencie Działań Systemowych w ramach konkursu FIO 2015. Jednocześnie z przykrością informujemy, że wszystkie złożone odwołania od oceny formalnej w Komponencie Działań Systemowych zostały rozpatrzone negatywnie.

 

Z organizacjami, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 maja 2015 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Uwaga!

 

Umowa nie zostanie podpisana z Oferentem jeżeli:

 

·         Oferent nie złożył sprawozdania z realizacji zadania publicznego za lata poprzednie lub sprawozdanie to nie zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę,

·         została wydana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie,

·         zostało wydane orzeczenie sądu administracyjnego utrzymujące zaskarżoną decyzję administracyjną,

·         oświadczenie złożone razem z ofertą (np. dotyczące spełnienia kryteriów strategicznych okaże się niezgodne ze stanem faktycznym),

·         toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko Oferentowi, co mogłoby spowodować zajęcie dotacji na poczet zobowiązań Oferenta.

 

Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu dotacji wydatkowanej w nadmiernej wysokości, niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie umowa może nie zostać podpisana z Oferentem.

 

Weryfikacja będzie miała miejsce przed podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

 

Organizacje, których oferty zostały przeznaczone do dofinansowania w Komponencie Działań Systemowych, w przypadku uzyskania dofinansowania również w konkursie ogólnym FIO 2015 (priorytet 2, 3, 4.1) zobowiązane są do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dwóch dofinansowań).

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do IZ umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy oraz dyskwalifikacji (przypisania statusu podmiotu nieuprawnionego) w konkursie FIO 2016.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: