submenu
content

O spółdzielniach socjalnych w Sejmie

14-09-2017

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych oraz poszerzenie zakresu wsparcia– to zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu z Sejmie.

 

Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni

Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile są nimi osoby fizyczne. Wprowadzony zostanie nowy profil spółdzielni socjalnej - o charakterze usługowym.

 

Konsorcjum spółdzielcze

Zmiany dotyczą umożliwienia spółdzielniom socjalnym, tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy. Regulacja pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych.

 

Środki na utworzenie stanowiska pracy

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia. Chodzi tu o środki na utworzenie stanowiska pracy.

 

Finansowanie kosztów wynagrodzenia

Dzięki zmianie ustawy spółdzielnie socjalne będą mogły ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej, bądź też poszukujących pracy w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

 

Pieniądze z PFRON

W myśl dotychczasowych przepisów osoby niepełnosprawne mogły otrzymać środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Po zmianach do istniejącej formy wsparcia dołączą kolejne. Dotyczy to możliwości ubiegania się w PFRON o środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, a także na utworzenie miejsca pracy w spółdzielni socjalnej dla skierowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy będących jednocześnie osobami niepełnosprawnymi.

 

 Wzmocnienie reintegracji społecznej i zawodowej

W projekcie nowelizacji został ponadto doprecyzowany cel działania spółdzielni socjalnej. Wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem.

 

Refundacja składek i kosztów pracodawcy

Nowe przepisy przewidują również możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami, ale jednocześnie będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Praktyki zawodowe

Kolejną nowością jest możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej, przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatu terapii zajęciowej.

 

Spółdzielnie o zmianach

W lipcu br. minęło dziesięć lat od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Doświadczenia ostatniego dziesięciolecia pokazują, że zainteresowanie ideą spółdzielczą wciąż rośnie. W latach 2009–2012, liczba spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) potroiła się. W następnych latach następował dalszy wzrost zarejestrowanych podmiotów. O ile na koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów.

 

Co przedstawiciele spółdzielni socjalnych sądzą o propozycjach? “To bardzo duża zmiana i bardzo ciekawa zwłaszcza z punktu widzenia nas - spółdzielców. Zaproponowano wiele rozwiązań, ale warto zwrócić uwagę na ideę konsorcjum spółdzielczego. Uczestniczyliśmy w takim przedsięwzięciu i dobrze, że ustawa stworzy stabilne warunki rozwoju. Jesteśmy niewielkim podmiotem i musimy łączyć siły we wspólnym działaniu.” -  mówi Anna Janiak, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej FURIA.

 

„Najbardziej cieszy nas, że reintegracją zawodową i społeczną będą objęci nie tylko członkowie spółdzielni socjalnych, ale też ich pracownicy. Popieramy również warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób. To bardzo trafione rozwiązania.” – dodaje Jarosław Pilecki, prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Arte. 

O spółdzielniach socjalnych w Sejmie O spółdzielniach socjalnych w...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: