submenu
content

Obrady Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przed wakacjami

14-07-2009

Trójstronna Komisja ds. Społeczno- Gospodarczych, podczas obrad 13 lipca 2009 r. przyjęła uchwałę nr 35 w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 roku. Posiedzenie, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie. W obradach uczestniczyła  Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, począwszy od 1 stycznia 2010 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 1317 zł.,co jak poinformowała minister Jolanta Fedak stanowi 41,8% średniego wynagrodzenia.

Trójstronna Komisja nie uzgodniła wspólnego stanowiska  w kwestii wysokości  średniorocznego wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Zgodnie z propozycją rządową nominalnie wynagrodzenia wzrosną o 1 punkt procentowy.

Strona społeczna przypomniała również o konieczności wypracowania mechanizmu i ścieżek dojścia do wysokości 50%    przeciętnego wynagrodzenia oraz zweryfikowania kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej. 

Podczas obrad odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji pakietu działań antykryzysowych. Minister Jolanta Fedak poinformowała, że ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i pracodawców znajduje się w Senacie i jej zdaniem powinna zostać jak najszybciej uchwalona  z uwagi na kondycję polskich przedsiębiorstw, które będą mogły skorzystać z przewidzianych tam instrumentów pomocowych. Rząd skierował również do konsultacji projekt ustawy dotyczący rozwiązań w sprawie pakietów socjalnych. Podobnie zrealizowane zostały uzgodnienia dotyczące zwolnień z podatków pomocy udzielanej z zakładowych i związkowych funduszy socjalnych, a w tym tygodniu zostanie skierowany do konsultacji również projekt ustawy o negocjacyjnym systemie wynagrodzeń.

Minister Jolanta Fedak poinformowała, że w kwestii pomocy najuboższym, uruchomiony został program z Funduszu Pracy na walkę z kryzysem w odniesieniu dla najbiedniejszych osób. Ponieważ zapotrzebowanie samorządów na te środki było ograniczone, część kwoty skierowano na działania dotyczące samozatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, a w drugim półroczu będą uruchomione na ten cel kolejne środki.

Strona związkowa nie identyfikuje się z propozycjami projektów aktów prawnych, które ich zdaniem nie oddają ducha porozumienia z 13 lutego 2009 r. Strona pracodawców natomiast, chociaż również nie jest do końca usatysfakcjonowana uznała, że taka jest właśnie cena kompromisu i rząd realizuje pakiet, w części gdzie osiągnięte zostało porozumienie partnerów społecznych. 

Wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował również, aby partnerzy społeczni przedstawili stanowiska, do propozycji prywatyzacji spółek skarbu państwa w formie spółek pracowniczych i menadżerskich. Sprawa będzie przedmiotem dyskusji kolejnych obrad Trójstronnej Komisji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: