submenu
content

Podpisanie porozumień z Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia

12-10-2007Mam nadzieję że uda się dobrze spożytkować fundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przyszły minister pracy i polityki społecznej w roku 2013 ogłosi poziom bezrobocia na poziomie 3% – powiedziała Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 12 października 2007 r. podczas uroczystości podpisania porozumień z Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia. W uroczystości wziął udział również Wiceminister Kazimierz Kuberski, który podpisywał porozumienia. 

Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia (czyli Instytucjami Wdrażającymi) są: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Zdrowia oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to instytucje, do których Instytucja Pośrednicząca (w tym przypadku MPiPS) deleguje część funkcji związanych z realizacją poszczególnych działań w nadzorowanych Priorytetach Programu Operacyjnego. Co ważne, dokonując takiej delegacji, Instytucja Pośrednicząca zachowuje całkowitą odpowiedzialność za realizację Priorytetu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest największym programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) spośród wszystkich programów przygotowanych przez unijne państwa członkowskie.
Jest to także największy program wspierany przez EFS w pięćdziesięcioletniej historii Funduszu.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw oraz promocja zdrowia osób pracujących, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudową mechanizmów partnerstwa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powierzono w PO KL 2007-2013 rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Priorytetu I i II:

I. Zatrudnienie i integracja społeczna - 506,2 mln EUR (w tym 430,3 mln EUR z EFS);
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących - 778,0 mln EUR (w tym 661,3 mln EUR z EFS).

Większość projektów w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu II ma charakter systemowy. Oznacza to, że planuje się głównie dofinansowanie zadań publicznych organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, określone w odrębnych przepisach prawa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: