submenu
content

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

30-09-2015

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Spośród 9 wniosków złożonych podczas naboru, 3 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalna i zostały skierowane do oceny merytorycznej, natomiast 6 zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów ocenianych podczas oceny formalnej.

Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr  POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: