submenu
content

Ogłoszenie o naborze partnerów

02-06-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej.

 

Projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w Partnerstwie w latach 2016-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi:
4 200 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPP MRPiPS). Jednocześnie DPP MRPiPS, pełniący funkcję Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej, będzie odgrywać kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.

 

Zgodnie z zapisami Planu Działania PO WER na rok 2016 podmiotami, które mogą pełnić funkcję Partnera w projekcie są:

•          Uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) lub instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U z 2016 r. poz. 371);

•          Podmioty odpowiedzialne za koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (w rozumieniu art. 21 pkt. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)).

 

Celem Partnerstwabędzie wspólna realizacja projektu zmierzającego do stworzenia partycypacyjnego systemu zarządzania polityką publiczną w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).

 

W projekcie przewidziano do realizacji następujące działania:

 

  1. Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, z udziałem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (złożonego z przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz w połowie z przedstawicieli sektora ekonomii społecznej) jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, posiadającego w szczególności funkcje: opiniodawcze, doradcze, analityczne odnośnie do realizowanych działań (w tym komplementarności działań  na poziomie krajowym oraz regionalnym). Forum będzie także sprawować funkcje inicjowania i rekomendowania nowych działań, wymiany doświadczeń i informacji w sferze ekonomii społecznej; współpracy z Komitetem Akredytacyjnym oraz innymi instytucjami, odpowiedzialnymi za inicjowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

2.      Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej,
w szczególności w następujących obszarach tematycznych:

·         strategicznych i programowych - w tym opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla regionów w tym zakresie; dokonywanie przeglądów realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej, stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz wydawanie opinii o koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii społecznej;

·         prawnych - w tym propozycje rozwiązań l legislacyjnych  stymulujących rozwój sektora ekonomii społecznej (udział interesariuszy oraz ekspertów w przeglądzie procesów legislacyjnych, obejmującym w szczególności ustawodawstwo w obszarze spraw społecznych, rynku pracy, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zamówień publicznych, przedsiębiorczości itd.);

·         finansowych - w tym wypracowanie nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;

·         edukacyjnych - w tym przygotowanie programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej;

·         monitorowania i ewaluacji - inicjowanie badań w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i stanu ekonomii społecznej w Polsce, rozwijanie i upowszechnianie metodologii badań dotyczących sektora ekonomii społecznej, przygotowanie do wdrożenia stałych mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i poziomu kapitału społeczno-ekonomicznego w ekonomii społecznej, opracowanie koncepcji systemowego wykorzystania i włączania metod i narzędzi mierzenia społecznej wartości dodanej w ramach polityk publicznych, indeksacja jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania społecznej wartości dodanej;

·         współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej,
w tym zaangażowanie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w działania we wskazanych powyżej obszarach tematycznych.

3.      Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie centralnym, finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak i budżetu państwa, m. in. poprzez określenie funkcji Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz piecza nad realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Sekretariat będzie stworzony w ramach  projektu (jego powołanie zostało przewidziane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej), a odpowiedzialny będzie m.in. za: obsługę organizacyjno-biurową partycypacyjnego międzysektorowego forum poprzez realizację decyzji i wniosków Komitetu, przygotowywanie zadań publicznych związanych m.in. z działaniami akredytacyjnymi, innowacyjnymi oraz zbieranie i udostępnianie, w tym przygotowanie raportów, inicjowanie debaty publicznej na temat miejsca i roli ekonomii społecznej w politykach publicznych.

4.      Zarządzanie(zarządzanie projektem w oparciu o sprawdzone standardy zarządzania projektami, obsługa finansowa projektu, w tym m.in. przygotowywanie zbiorczych wniosków o płatność).

 

Lider projektu zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnera, m. in. poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera, udział w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera.  Oferent powinien w ofercie określić proponowany podział zadań pomiędzy Lidera i Partnera. Ostateczny podział zadań zostanie określony w umowie partnerskiej.

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnera:

 

1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego partnera z działaniami zaplanowanymi w projekcie.

2. Doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów w zakresie ekonomii społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES, w tym w co najmniej dwóch z następujących obszarów tematycznych: a) strategicznym i programowym; b) prawnym; c) finansowych;
d) edukacyjnym; e) monitorowania i ewaluacji; f) współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej.

3.      Partner powinien mieć udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie
w co najmniej jednym z zakresów:

a)      prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ekonomii społecznej
o wymiarze systemowym;

b)      prowadzenia działań edukacyjnych w obszarze ekonomii społecznej;

c)      działań wspierających budowanie i wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego;

d)     świadczenia pomocy doradczej i szkoleniowej dla urzędów administracji publicznej.

4. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura, potencjał finansowy).

5. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko wybranych zadań w projekcie).

6. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

 

Każdy Partner może złożyć jeden wniosek, który zawiera w szczególności:  

1. Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, wartość projektu, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań. 

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

5. Zgodnie z art. 33 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, umowa partnerska nie może być zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), jak również z podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.

W związku z powyższym, wszystkie podmioty wyłonione w ramach niniejszego naboru będą zobowiązane do złożenia oświadczeń o braku powiązań[1] w stosunku do pozostałych wnioskodawców wybranych w ramach naboru. Termin złożenia oświadczenia wskaże Lider projektu.

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Aktualny statut podmiotu.

4. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok (sprawozdanie merytoryczno-finansowe nie dotyczy podmiotów z sektora finansów publicznych).

5. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania zarządcze
i merytoryczne).

7. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

 

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.      Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).

3.      Negocjowania warunków realizacji zadania.

4.      Unieważnienia naboru.

 

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. 2016, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnera może nastąpić w roku 2017.

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: Marta.Chydrasinska@mrpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl oraz pocztą tradycyjną z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Partnerstwo – Projekt koordynacyjny ES), w terminie do 23 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.pozytek.gov.plw terminie do 14 dni od zakończenia naboru.

 

Partnerzy, realizujący wspólnie projekt partnerski, są zobowiązani do przestrzegania
i stosowania zapisów określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 


[1] Oświadczenie o:

a) braku powiązań pomiędzy podmiotami tj. powiązań w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) , co wynika z przepisów art. 33 ust. 6 ustawy,

b) braku powiązań pomiędzy podmiotami tj. powiązań, w których podmioty mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami, mają którekolwiek  z następujących relacji ze sobą nawzajem i tym samym nie mają możliwości nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: