submenu
content

Konkurs na model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego

06-10-2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs dotyczący wypracowania, przetestowania i wdrożenia modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo.

 

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu, w ramach którego zostaną wypracowane, przetestowane i wdrożone modele systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierające aktywność zawodową i ograniczające ubóstwo. Szczególnie istotna jest możliwość monitorowania motywacji finansowej przy podejmowaniu zatrudnienia.

Projekt ma wspomóc realizację celów określonych w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego w zakresie:

 • ograniczania czynników zniechęcających do zatrudniania lub podejmowania i utrzymywania aktywności zawodowej oraz zwiększenie atrakcyjności (opłacalności) pracy dla osób o niskiej zdolności do zatrudnienia, np. osób starszych, kobiet, osób niepełnosprawnych,
 • zmiany w systemie świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, w kierunku poprawy jego efektywności, tak aby zwiększyć wsparcie dla osób wykluczonych społecznie, w oparciu o m.in. przegląd wymogów oraz warunków na jakich przyznawane są poszczególne świadczenia.

 

Kto może być wnioskodawcą?

 

Wnioskodawcami mogą być następujące podmioty:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

 

Wnioskodawca musi posiadać doświadczenie do realizacji projektu, tj. dysponować zespołem ekspertów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku, byli autorami i opublikowali co najmniej 5 tekstów o charakterze naukowym (artykuł naukowy, recenzowana publikacja książkowa, praca doktorska, raport z badań), które dotyczyły problematyki polityki społecznej.

 

Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt.

 

Alokacja

 

Alokacja na konkurs wynosi 3 500 000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje

 

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej:

 

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie efs.mrpips.gov.pl 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: