submenu
content

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER

24-07-2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Model ma być narzędziem umożliwiającym pracodawcy przyjazne wdrożenie osoby niepełnosprawnej w środowisko pracy z wykorzystaniem jej potencjału. Powinien on mieć charakter na tyle elastyczny i otwarty aby uwzględniać możliwość pojawienia się nowych instrumentów wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmieniające się otoczenie prawne i instytucjonalne.

 

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
  • przedsiębiorcy.

 

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym co najmniej jeden z partnerów powinien być  organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5 – letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz co najmniej jeden z partnerów powinien być podmiotem reprezentującym pracodawców. Liczba partnerów nie może przekroczyć trzech.

 

Alokacja na konkurs wynosi 5 228 375 zł.

 

W ramach projektów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 31.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 18.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

Szczegółowe linki:https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.06.00-ip.03-00-00417

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: .

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: