submenu
content

Podsumowanie na koniec roku – plany na nowy rok

15-12-2006
Za najważniejszy sukces Minister Anna Kalata uznała spadek bezrobocia (do 14,8 proc. w listopadzie). A.Kalata przewiduje dalszy spadek stopy bezrobocia w grudniu. Minister prognozuje spadek stopy bezrobocia na koniec 2007 r. do poziomu 14,1 proc., a w wersji optymistycznej nawet do 13,6 proc.
 
W ostatnich miesiącach resort doprowadził do podniesienia płacy minimalnej (do 936 zł). Udało się wydłużyć urlopy macierzyńskie oraz zmienić zasady rozliczania czasu pracy za dni świąteczne. Ministerstwo udoskonaliło zasady wsparcia grupy osób długotrwale bezrobotnych.  Ułatwienia dotyczą głównie wprowadzania ich na rynek pracy (prawie 1 200 tys osób głównie z terenów po zlikwidowanych PGR-ach i mieszkańców małych miasteczek).
 
Pewne opóźnienia nastąpiły w opracowaniach:
 
  • założeń do ustawy o emeryturach pomostowych. Minister Kalata podkreśliła, że resort opowiada się za utrzymaniem obowiązującej listy zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury oraz za tym, aby świadczenie było na poziomie 90 proc. pełnej emerytury.
  • zmian zasad corocznej waloryzacji emerytur i rent. Ministerstwo proponuje naliczanie waloryzacji wg wskaźnika inflacji, powiększonego o 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Minister A.Kalata poinformowała o trwających w dalszym ciągu uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów.

 

Plany na 2007 r.
Za jedno z najważniejszych zadań w nadchodzącym roku Minister Anna Kalata uznała doprowadzenie do zawarcia umowy społecznej. Za nie mniej ważne – zakończenie reformy emerytalnej.
 
Wyzwaniem 2007 roku będzie decyzja o określeniu kierunków polityki migracyjnej, zarówno w zakresie działań umożliwiających powrót obywateli do kraju, jak i otwarcia polskiego rynku pracy. Resort przygotuje ustawę o rynku pracy. Nowe uregulowania prawne wzmocnią rolę gminy w aktywizacji zawodowej mieszkańców i działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu wynikającemu z bezrobocia. Minister A.Kalata zapowiedziała zmianę definicji „osoby bezrobotnej” na „osobę poszukującą pracy”, aby wyodrębnić osoby rejestrujące się w urzędach pracy tylko po to, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne.
 
Nie mniej ważnym wyzwaniem będzie podjęcie prac nad projektami Kodeksu pracy oraz projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy; dokumentami wypracowanymi przez ekspertów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Minister A.Kalata przypomniała o podjętych pracach nad stworzeniem podstaw prawnych do wykonywania pracy w formie telepracy.
 
Zapowiedziała także przeorganizowanie form wsparcia, ażeby zapobiec dezaktywizacji zawodowej osób otrzymujących pomoc finansową.
W 2007 r. w resorcie opracowane zostaną projekty ustaw: o płacy minimalnej (w wysokości 50–60 proc. przeciętnego wynagrodzenia), o minimum socjalnym, o wsparciu dla dzieci ofiar wypadków przy pracy, o rodzicielstwie zastępczym, o wykonywaniu zawodu psychologa, o ubezpieczeniu od bezrobocia, o wspieraniu zatrudnienia i integracji osób niepełnosprawnych, o zmianie ustawy o IKE i o wypłacie świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: