submenu
content

Informacja dotycząca nowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

20-08-2014

Od 1 lipca br. trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie odbioru karty z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Nowe karty parkingowe zostaną przyznane osobom:

 

-  niepełnosprawnym  zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego* stopnia niepełnosprawności mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;  

 

-  osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16. roku życia mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

Karty parkingowe wydawane są na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej przez przewodniczącego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć osobiście* do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

 

Osoba niepełnosprawna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformowana o terminie odebrania karty parkingowej lub  przyczynach odmowy przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

 

* Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 

** Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

 

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

 

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Więcej informacji: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/go:1/art384,nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: