submenu
content

Rząd kontynuuje program dożywiania dzieci i dorosłych

16-10-2014

Rząd kontynuuje wieloletni program dożywiania dzieci i dorosłych. Do 2020 r. na program przeznaczono 3,9 mld zł. Rocznie na wsparcie najbardziej potrzebujących zaplanowano 550 mln zł.

 

Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych

 

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006-2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Dysponentami środków budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są wojewodowie. Gminy realizują Program w oparciu o środki własne oraz dotacje otrzymane z budżetu Wojewodów.

 

Łącznie pomocą w ramach Programu w 2013 roku objęto prawie 2 mln osób, z czego ponad 320 tys. stanowiły dzieci do 7. roku życia, a prawie 700 tys. to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

 

W okresie styczeń–grudzień 2013 r. na realizację Programu wydatkowana została kwota ponad 870 mln zł, w tym na wsi ponad 360 mln zł. W 2013 ze środków własnych gminy przeznaczyły prawie 289 mln zł na dożywianie (posiłek, zasiłek celowy oraz pomoc rzeczowa).  

 

W ramach programu udziela się trzech form pomocy: posiłek, świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 

W 2013 r. z posiłku skorzystało ponad 900 tys. dzieci i uczniów, w tym ponad 460 tysięcy na wsi.

 

W 2013 r. ogółem wydano ponad 120 mln posiłków, z czego ponad 5,5 mln dzieciom, które otrzymały pomoc w tej formie bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

 

Ponad 1,2 mln osobom w rodzinach przekazano kwotę ponad 330 mln zł w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

 

Prawie 88 tysięcy osób w rodzinach skorzystało ze świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych, a do 64 tysięcy osób zorganizowano dowóz posiłków.

 

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje w szkołach dwa programy wspierające ideę zdrowego odżywiania wśród dzieci. Jest to program „ Mleko w szkole“ oraz „Owoce w szkole“.

 

Celem pierwszego programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”. Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

 

Program „Owoce w szkole” jest realizowany w Polsce od roku szkolnego 2009/2010. Jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania, przez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: