submenu
content

PPWOW JUŻ W ŁÓDZKIEM

08-02-2008

30 stycznia do Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich przystąpiło trzynaste województwo, łódzkie (Marszałek Województwa Łódzkiego podpisał porozumienie z MPiPS.) Program działa już w 12 województwach, docelowo ma objąć 500 gmin z 13 województw.
W zakwalifikowanych do PPWOW gminach z 12 województw trwają prace przygotowawcze, konsultanci regionalni oceniają gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych, uczestniczą w powoływaniu zespołów roboczych, które będą te strategie aktualizować. Konsultanci nawiązali już kontakty z lokalnymi liderami, organizacjami pozarządowymi i innymi przedstawicielami społeczności i dbają, by znaleźli się oni w zespołach roboczych. Chodzi o to, by strategia była przygotowywana z udziałem lokalnej społeczności, a więc w sposób partycypacyjny.
Od 31 stycznia zaczyna się cykl szkoleń z programu MIS, specjalnego programu księgowego opracowanego na potrzeby PPWOW.
Zaplanowane zostały już działania z komponentu świadomości społecznej. Przygotowywana jest Baza Dobrych Praktyk. Konsultanci regionalni przeszli w zeszłym tygodniu szkolenie w Cieszynie dotyczące modelu funkcjonowania organizacji pozarządowych w gminie i ekonomii społecznej.
Pierwsze pieniądze na konkretne działania w gminach powinny zostać uruchomione w końcu pierwszego kwartału br. Wytypowano już gminy, w których można uruchomić finansowanie pilotażowo (by sprawdzić skuteczność przepływu środków z banku Światowego do gminy). Najważniejsze fakty:
7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Program ma trwać do końca 2009 r. Składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kampanii Świadomości Społecznej, wspierającej dwie pierwsze części.
Do Programu Integracji Społecznej zakwalifikowano 500 gmin z największymi problemami społecznymi. Dostaną średnio po ok. 20 tys. EURO na konkretne usługi społeczne pod warunkiem, że te będą one zgodne z aktualną i dobrze przygotowaną gminną strategią rozwiązywania problemów społecznych. Do dyspozycji samorządów gminnych będzie najlepszy możliwy know how – eksperci, szkolenia, baza Dobrych Praktyk, a także wysoko kwalifikowani konsultanci, którzy na bieżąco współpracują już z gminami.
Program nie jest typowy dla pomocy społecznej, chodzi o integrację, a nie o działania ograniczające się do osób w trudnej sytuacji życiowej. Finansowane będą projekty skierowane do trzech grup: osób starszych, dzieci, rodzin.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: