submenu
content

Dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problemem bezdomności

09-06-2004

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku, w ramach  posiadanych środków finansowych, w wysokości 2,2 mln zł., Ministerstwo Polityki Społecznej udzielać będzie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z zakresu przeciwdziałania zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym. Realizacja zadania powinna zakończyć się do 31 grudnia 2004 roku.

Bezpośrednia forma wsparcia organizacji pozarządowych realizujących Program „Bezdomność” obejmie projekty zgłoszone przez jednorodne podmioty o ogólnopolskim zasięgu działania oraz takie, które posiadają strukturę związkową, parasolową lub federacyjną, a także autorskie nowatorskie projekty organizacji pozarządowych, zawierające programy wychodzenia z bezdomności.

Ministerstwo Polityki Społecznej oczekuje od wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji podmiotów, spełniających wyżej wymienione kryteria, przedstawienia na tę okoliczność odpowiedniej oferty.

Celem bezpośredniego wsparcia przez resort polityki społecznej wybranych  organizacji pozarządowych jest pomoc w tworzeniu oraz rozwoju  trwałych podstaw funkcjonowania systemu pomocy społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, opartego na rządowej koordynacji, kontroli i promocji działań w tym zakresie.

W związku z powyższym, oferty, spełniające wymagania art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, sporządzone według wzoru oferty stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej ( Dz.U. z 2000 r. Nr 55, poz.662 ),  należy złożyć w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej  Ministerstwa  Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, pok. 208 B.

Nieprzekraczalny termin składania wypełnionych formularzy ofert wraz z wymaganą dokumentacją upływa w dniu 20 lipca 2004 roku. Oferty, które nie spełnią zawartych w ogłoszeniu warunków, nie będą rozpatrzone.

Po dokonanym komisyjnie w Ministerstwie Polityki Społecznej podziale środków na realizację przedłożonych projektów, każda z organizacji, której przyznana została dotacja, zostanie powiadomiona odrębnie o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy. Umowa ta precyzować będzie szczegółowo warunki wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji.

Jednocześnie Ministerstwo  Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż dodatkowe środki finansowe na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym przez organizacje pozarządowe o zasięgu lokalnym i regionalnym przekazane zostaną do dyspozycji wojewodów.

Szczegółowe informacje na temat założeń realizacji Programu „Bezdomność” można uzyskać na stronie internetowej – www.mpips.gov.pl oraz w wydziałach polityki społecznej urzędów wojewódzkich lub w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej, tel.: 66-10-189.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: