submenu
content

Anulowanie Programu "Powrót osób bezdomnych do społeczności - II", Edycja 2010

22-04-2010

Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu uwzględniając fakt wprowadzenia od dnia 12 marca 2010 r. nowych reguł zlecania zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), a także w wyniku:

  • zgłoszonych przez Wojewodów (Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich) uwag i sugestii w zakresie formuł realizacyjnych programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności – II”, a szczególnie w kwestii trybu przeprowadzenia otwartego konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów uprawnionych do świadczenia usług wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
  • postulatów dotyczących zmiany jednostkowej dotacji (sugestia obniżenia dolnej granicy przedziału kwotowego) udzielanej na realizację projektu konkursowego, a także dotyczących wysokości kwot wynikających z podziału algorytmicznego na województwa,


podjął decyzję o anulowaniu wersji programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności – II”, która została zatwierdzona do realizacji w styczniu 2010 r. oraz decyzję o anulowaniu zasad konkursu ofert w ramach Programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności – II”, zatwierdzonych w lutym 2010 r.


Potwierdzenie decyzji o anulowaniu dotychczasowych reguł realizacyjnych programu zostanie przekazane każdemu Wojewodzie w formie odrębnego, indywidualnego pisma Pana Jarosława Dudy, Sekretarza Stanu.


Nowa wersja programu oraz nowe zasady konkursu na 2010 r. dla podmiotów uprawnionych do świadczenia usług wobec osób bezdomnych zostanie przekazana do publicznej wiadomości w najbliższym czasie, poprzez komunikat zamieszczony na stronie internetowej MPiPS, na stronie BIP a także zostanie zawieszony komunikat w tej sprawie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: