submenu
content

Informacja w sprawie sytuacji osób bezdomnych

20-10-2016

Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia.  W czasie silnych mrozów bezdomni są podatni na odmrożenia i wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej,
że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważna jest w tym czasie dobra koordynacja działań i stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

Z ostatniego Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych wynika, że w Polsce jest 595 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni), które dysponują 22 723 miejscami noclegowymi. Jeśli doliczymy do tego zadeklarowane przez podmioty prowadzące placówki dodatkowe 3 318 miejsc na okres silnych mrozów – w sumie daje to 26 041 miejsc noclegowych.

 

Liczba placówek noclegowych dla osób bezdomnych i  miejsc noclegowych w tych placówkach (wszystkich – razem z „dostawkami”) a liczba osób bezdomnych, które w trakcie ogólnopolskiego badania w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. przebywały w placówkach dla osób bezdomnych:

Województwo

Liczba placówek noclegowych dla osób bezdomnych
w województwie 

Liczba miejsc noclegowych (wszystkich – razem z tzw. „dostawkami”) w placówkach noclegowych dla osób bezdomnych
w województwie

Liczba osób,
która przebywała
w placówkach dla osób bezdomnych

 Dolnośląskie

         42   

    2 497   

2 106

 Kujawsko-pomorskie

         23   

    1 433   

1 220

 Lubelskie

         22   

       970   

671

 Lubuskie

         27   

       637   

540

 Łódzkie

         41   

    1 570   

1 392

 Małopolskie

         40   

    1 548   

1 346

 Mazowieckie

         72   

    3 569   

2 930

 Opolskie

         15   

       827   

640

 Podkarpackie

         24   

    1 073   

744

 Podlaskie

         19   

       696   

473

 Pomorskie

         49   

    2 179   

1 965

 Śląskie

         69   

    3 514   

3 166

 Świętokrzyskie

         29   

       698   

573

 Warmińsko-Mazurskie

         22   

    1 027   

768

 Wielkopolskie

         54   

    2 009   

1 732

 Zachodnio-pomorskie

         47   

    1 794   

1 422

RAZEM

       595   

  26 041   

21 688

 

W systemie wsparcia dla osób bezdomnych, poza placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, niezwykle ważne są także inne placówki, świadczące różnorodne usługi dla osób bezdomnych, w tym w szczególności:

-        Jadłodajnie

-        Łaźnie

-        Pralnie

-        Punkty wydawania żywności

-        Punkty wydawania odzieży

-        Świetlice dla osób bezdomnych

-        Punkty konsultacyjno-informacyjne

-        Punkty pomocy medycznej

 

Liczba placówek zapewniających inne usługi dla osób bezdomnych (poza schronieniem) – w skali kraju

 

Typ placówki

 OGÓŁEM

w tym:
prowadzone
(lub zlecone
do prowadzenia) przez gminę/powiat

w tym:
prowadzone przez inny podmiot

Jadłodajnie

        276   

142   

             134   

Łaźnie

          71   

40   

               31   

Pralnie

          35   

26   

                  9   

Punkty wydawania żywności

        300   

89   

             211   

Punkty wydawania odzieży

        270   

113   

             157   

Świetlice dla osób bezdomnych

          20   

13   

                  7   

Punkty konsultacyjno-informacyjne

        132   

100   

               32   

Punkty pomocy medycznej

          91   

38   

               53   

Inne placówki

          43   

20   

               23   


Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej natomiast noclegownia zapewnia schronienie świadcząc pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt oraz możliwość przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, jedynie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przebywanie takich osób również w schronisku i noclegowni.Należy w tym miejscu zaznaczyć, że ustawowy obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

 

W działaniach zabezpieczających osoby bezdomne przed utratą zdrowia lub życia w okresie zimy niezbędny jest wspólny wysiłek wszystkich dostępnych służb: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. Stąd Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpracuje w obszarze zarządzania kryzysowego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

 

Wojewodowie corocznie dokonują przeglądu i weryfikacji istniejących planów i procedur w zakresie reagowania w związku z trudnymi warunkami pogodowymi i na wypadek wystąpienia problemów związanych z zagrożeniami zimowymi. Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego stale monitorują sytuacje związane z zapewnieniem możliwości tymczasowego zakwaterowania osób bezdomnych.

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających osoby bezdomne pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego. W Centrach tych działają bezpłatne infolinie dla osób bezdomnych. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa. Wydziały Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego dysponują informacjami o ilościach przygotowanych miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i miejscach noclegowych. Ponadto, sprawdzane są przez właściwe służby warunki potencjalnych miejsc noclegu osób bezdomnych w celu zapobiegania przypadkom zgonów z wychłodzenia.

 

Stałą formę ochrony przed zdarzeniami niebezpiecznymi stanowią częste prewencyjne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, takich jak: dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.
W przypadku ujawnienia takich osób, są one doprowadzane do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub innych miejsc, w których mogą otrzymać niezbędną pomoc.Bazaplacówek zapewniającychwsparcie dla osób bezdomnych, w której można w łatwy sposób wyszukaćinteresujące informacje (np. wg województwa, miasta, dzielnicy, typu placówki, czy typu udzielanych usług) jest również zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W celu poprawy sytuacji osób bezdomnych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2010 r. wspiera samorządy lokalne w realizacji ich zadań własnych w oparciu o  „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”. Duży nacisk w obecnej wersji Programukładzie się na wspieranie działań w zakresie podniesienia standardów placówek noclegowych dla osób bezdomnych, a także standardów usług, które są w nich świadczone. W oparciu o otwarty konkurs ofert o dofinansowanie ubiegają się organizacje pozarządowe- każdego roku dotacje otrzymuje około 40 podmiotów na łączną kwotę w wysokości 5 000 000 złotych.

 

W roku bieżącym była to kwota 5.715.090 złotych wspierająca w działaniach na rzecz osób bezdomnych 55 podmiotów.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą do wszystkich Wojewodów o przygotowanie się do tego niesprzyjającego okresu oraz o koordynację działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym i ubogim. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: