submenu
content

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy

30-03-2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 146) rozpoczyna procedurę powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – III kadencja.
 
Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu Monitorującego wchodzić będzie:
  1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
  3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.
 
Podmioty wymienione w pkt 2 - 4 zobowiązane są do zgłoszenia jednej osoby jako kandydata na członka Zespołu Monitorującego. 
 
Podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 zgłaszające kandydatów są zobowiązane do wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza.
 
Podmioty, o których mowa w pkt 4 są zobowiązane do:
  • wypełnienia załączonego do ogłoszenia formularza, 
  • przesłania wyciągu z KRS,
  • przesłania statutu organizacji,
  • innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę kandydata.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: