submenu
content

Wyniki konkursu dot. bezdomności

31-03-2017

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 marca 2017 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

  • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” na 2017 r. – 5 000 000 zł.
  • Zgodnie z zasadami konkursowymi WydziałyPolityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według punktacji od 0 do 19 punktów.
  • Po dokonaniu oceny Wydziały Polityki Społecznej, zgodnie z zasadami konkursowymi, zobowiązane były do przesłania do MRPiPS maksymalnie po 6 najwyżej ocenionych ofert. W wyznaczonym terminie przesłano łącznie 80 ofert konkursowych, w których podmioty wnioskowały łączniena kwotę 9 733 023,05 zł.W ramach konkursu do Wydziałów Polityki Społecznej zostały złożone 163 oferty, w których podmioty uprawnione wnioskowały ogółem o kwotę 20 121 633,82 zł.
  • Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonała ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej 80 ofert.\
  •  
  • W wyniku weryfikacji 80 ofert dokonanej przez Komisję Konkursowej MRPiPS, ostateczny podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco: 

 - 19 pkt- 15 ofert

 - 18 pkt- 34 oferty

 - 17 pkt- 5 ofert           

 - 16 pkt- 6 ofert

 - 15 pkt- 3 oferty

 - 14 pkt- 1 oferta

 - 13 pkt- 1 oferta

 - 12 pkt- 1 oferta

 - 0 pkt- 14 ofert nie spełniło wymogów formalnych

 

Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2017 roku 49 ofert konkursowych, w tym:

–        15 ofert ocenionych na 19 punktów

–        34 oferty ocenione na 18 punktów

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2017, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

 

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS  (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

–    oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–    oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),

–     oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,

–     2 egzemplarze wypełnionej umowy

–    2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację),

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną. 

 

Wyniki konkursu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: