submenu
content

Telepraca trafi do Kodeksu pracy

02-03-2007
Telepraca jest to elastyczna forma organizacji pracy, która zakłada wykonywanie jej przez pracownika poza zakładem pracy (najczęściej w domu) z wykorzystaniem technologii informatycznej. Taka forma organizacji pracy jest oczekiwana przez pracowników, jak i przez pracodawców.

Projekt zmian w Kodeksie pracy - przez dodanie rozdziału „Warunki zatrudniania pracowników w formie telepracy” - został przekazany stałemu komitetowi Rady Ministrów 1 marca 2007 r. Podstawą do proponowanych zmian ustawowych jest projekt Porozumienia krajowych partnerów społecznych, zgodny z europejskim Porozumieniem w Sprawie Telepracy z lipca 2002 roku.
 
Projektowane rozwiązania prawne proponują zmiany w przepisach Kodeksu Pracy dotyczących zwłaszcza:
 • definicji telepracy i telepracownika
 • sposobu wprowadzania telepracy u danego pracodawcy
 • formy stawania się telepracownikiem oraz zasady odstępowania od wykonywania telepracy
 • zakresu dodatkowych informacji przekazywanych telepracownikowi przez pracodawcę
 • obowiązków pracodawcy i telepracownika
 • dodatkowej umowy określającej wzajemne zobowiązania pracodawcy i telepracownika
 • ustawowych gwarancji dla telepracownika związanych z jego statusem.
Ustawa umożliwi osobie ubiegającej się o pracę wybór tej formy zatrudnienia już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Pracownikowi da również możliwość zmiany sposobu i miejsca wykonywania pracy w trakcie zatrudnienia. 

Taka forma elastycznego zatrudnienia pozwoli pracownikowi przede wszystkim na godzenie życia zawodowego i rodzinnego – może być szczególnie pożądana w przypadku matek, wychowujących dzieci i niechcących rezygnować z wykonywania zawodu.

Elastyczne zasady organizacji pracy zawodowej, stanowią bardzo ważny czynnik determinujący aktywność zawodową osób, które:
 • mają obowiązki rodzinne
 • są niepełnosprawne,
 • łączą pracę z nauką,
 • pracują w więcej niż jednym miejscu,
 • mieszkają w miejscowości znacznie oddalonej od zakładu pracy.
Projektowana ustawa będzie też oddziaływać na pracodawców. Stosowanie telepracy może mieć wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem - w tym przede wszystkim - na zmniejszenie kosztów utrzymania stanowisk pracy czy z absencją pracowników. Będzie sprzyjać także uelastycznieniu struktury organizacyjnej, jak również zwiększeniu efektywności i produktywności pracowników.
 
Zarówno pracodawcę, jak i telepracownika, obowiązują przepisy Kodeksu pracy. Jednak, ze względu na specyfikę tej formy zatrudnienia, dochodzą nowe obowiązki.
 
Pracodawcy będą musieli:
 • dostarczyć telepracownikowi niezbędny sprzęt,
 • ubezpieczyć ten sprzęt,
 • pokryć koszty, związane z jego instalacją, serwisem i konserwacją,
 • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia.
Istnieje możliwość innego uregulowania tych obowiązków za zgodą obu stron - na przykład, gdy pracownik dysponuje własnym sprzętem.
 
Pracownik zobowiązuje się do:
 • przekazania pracodawcy informacji niezbędnych do porozumienia się z nim,
 • potwierdzenia na piśmie zapoznania się z zasadami ochrony danych.
Ustawa gwarantuje telepracownikowi:
 • zakaz wypowiedzenia umowy, gdy pracownik chce zaprzestać wykonywania pracy w tej formie,
 • zachowanie prywatności w trakcie kontroli, inwentaryzacji lub naprawy sprzętu,
 • równe traktowanie z innymi pracownikami,
 • możliwość przebywania na terenie zakładu pracy.

  W Polsce elastyczność organizacji pracy zawodowej jest niska. Należy zatem przypuszczać, że wprowadzenie w Kodeksie pracy uregulowań dotyczących telepracy, przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tą formą wykonywania pracy wśród pracowników.
   
Raport z badania przedsiębiorstw „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”
( pobierz plik w .pdf)

*   *   *

"Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa. Ma zwiększyć wiedzę o telepracy i spopularyzować tę formę zatrudnienia wśród przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników. Celem projektu jest także pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu i zastosowaniu tego bardzo popularnego w innych krajach modelu pracy na odległość (E-PRACA).


Zlecony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w zakresie działania 2.3, mającego na celu rozwój konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki oraz promocję rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Strona internetowa projektu: http://www.telepraca-efs.pl

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: