submenu
content

Wiceminister Radosław Mleczko na konferencji "Budowa przewag konkurencyjnych Polski"

15-03-2013

Konferencja "Budowa przewag konkurencyjnych Polski" odbyła się 21 lutego 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki przy współudziale Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych. Celem organizatorów było poszukiwanie odpowiedzi na pytania – w jakim zakresie i jakim kosztem programy pomocy publicznej mogą wspierać przedsiębiorców w realizacji działań skutkujących tworzeniem nowych miejsc pracy, utrzymaniem istniejących miejsc pracy oraz przyciąganiem nowoczesnych technologii.

 

Konferencję otworzył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który wziął również udział w debacie "Instrumenty pomocowe elementem poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki – czy warto wspierać przedsiębiorców ze środków publicznych. SSE: korzyści – straty – perspektywy".


W debacie udział wzięli także: prof. Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff - wicepremier i minister gospodarki w latach 1997-2001, Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Orłowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentował podsekretarz stanu Radosław Mleczko.


Wiceminister Radosław Mleczko podkreślił, iż debata na temat form wsparcia przedsiębiorców musi uwzględniać szereg czynników. W tym kontekście odniósł się do sytuacji grup społecznych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza młodzieży. W świetle danych prezentowanych przez Komisję Europejską w Unii Europejskiej około 5,5 mln młodych ludzi nie może znaleźć pracy, a 7,5 mln młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat to młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się. Dlatego też Komisja przedstawiła niedawno Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, który ma na celu poprawę dostępu osób młodych do zatrudnienia, edukacji i szkoleń, co ma przyczynić się do wzrostu jakości ich życia.


Kolejnym aspektem poruszonym przez wiceministra Radosława Mleczko była kwestia konieczności dokonywania testu rynku pracy w przypadku obowiązujących, jak i proponowanych rozwiązań. Ocena wpływu danego rozwiązania na rynek pracy daje bowiem obiektywną odpowiedź na pytanie o skuteczność i zasadność jego przyjęcia lub dalszego utrzymania. Raport na temat efektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na koniec III kwartału 2012 r. wskazuje na powstanie 186 584 nowych miejsc pracy.


Ważnym elementem wspierania przedsiębiorców są aktualnie prowadzone prace nad zmianą przepisów prawa pracy. Do Sejmu RP został przekazany już rządowy projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, który ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań umożliwiających  bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy, tj. możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i tzw. ruchomy czas pracy. W dalszym ciągu na forum Trójstronnej Komisji trwa dyskusja nad całościową nowelizacją postanowień działu VI Kodeksu pracy Czas pracy, a w Ministerstwie prowadzone są prace m.in. nad zmianą regulacji telepracy.


Podsumowując swoje wystąpienie wiceminister Radosław Mleczko podkreślił, iż omawiane kwestie muszą być przedmiotem dialogu z partnerami społecznymi.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: