submenu
content

Od nowego roku zmiany w umowach terminowych

02-12-2015

Od 2016 roku będą obowiązywały nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony.

 

Jakie będą zmiany?

 

 • według nowelizacji Kodeksu Pracy co do zasady umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony);
 • po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.

 

Co dadzą zmiany?

 

 • wprowadzone zmiany mają uchronić pracowników od nadużyć tj. przedłużania umowy na czas określony w nieskończoność lub zawierania umów na kilka lat.

 

Jak jest obecnie?

 

 • jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem dwie kolejne umowy o pracę na czas określony, to trzecia kolejna taka umowa musi być już zawarta na czas nieokreślony. Jeżeli jednak między umowami czasowymi była dłuższa niż miesięczna przerwa, pracodawca nie musi kolejnej umowy zawierać na czas nieokreślony;
 • nie ma również ograniczeń dotyczących czasu trwania umowy na czas określony wynikających wprost z Kodeksu pracy;
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi 2 tygodnie, pod warunkiem, że był zawarty w umowie;  
 • klauzulę dotyczącą wypowiedzenia można wpisać tylko do umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Co się zmieni?

 

 • w dalszym ciągu pozostaje ograniczona liczba umów terminowych z jednym pracodawcą. Co do zasady  nie może ich być więcej niż trzy;
 • czwarta umowa musi już zostać zawarta  na czas nieokreślony;
 • wyjątkiem jest tutaj zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

Ważne:

 

 • jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu tych przepisów.

 

Zmiany dotyczące wypowiedzenia umów o pracę na czas określony:

 

 • zmienia się  zasady wypowiadania i okresy wypowiedzenia;
 • za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości.

 

Ile będzie wynosił okres wypowiedzenia umów na czas określony?

 

Jeżeli zakładowy staż pracy pracownika wynosi:

 • mniej niż pół roku - dwa tygodnie;
 • od pół roku do mniej niż trzech lat – miesiąc;
 • co najmniej trzy lata  - trzy miesiące.

 

Ważne:

 

Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

Ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech:

 

 • umowy o pracę na okres próbny;
 • umowy o pracę na czas określony;
 • umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny?

 

 • co do zasady pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzić jego kwalifikacje i możliwości wykonywania określonej pracy;
 • jednak w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny.

 

Od kiedy przepisy będą obowiązywać?

 

Przepisy wejdą w życie 22 lutego 2016 r.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: