submenu
content

Zmiany w delegowaniu pracowników

22-03-2016

Ustawa o delegowaniu pracowników została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany dotyczą m.in. określenia zasad ochrony pracowników oraz współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z podobnymi instytucjami w innych państwach.

 

Wprowadzenie nowych regulacji jest związane z koniecznością wdrożenia do 18 czerwca 2016 r. dyrektywy 2014/67/UE. Ma ona umożliwić w szczególności egzekwowanie minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym usługa ma być świadczona, z zachowaniem uczciwej konkurencji między usługodawcami. W praktyce ma wyeliminować sytuacje obchodzenia obowiązujących przepisów dot. delegowania pracowników z poszanowaniem zasad rynku wewnętrznego.

 

W projekcie określono zasady:

-  ochrony pracowników delegowanych na i z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników,

- współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania pracowników,

- transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

 

Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w zakresie wskazanym w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy, wymiaru urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli pracownik delegowany z Polski lub do Polski skorzysta z prawa do wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego przeciwko pracodawcy, to będzie chroniony przed niekorzystnym traktowaniem z jego strony. 

 

Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał także wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Osoba taka w czasie delegowania ma przebywać w naszym kraju. Pracodawca delegujący pracownika będzie zobowiązany także (w okresie delegowania) do przechowywania w Polsce niektórych dokumentów (w postaci elektronicznej lub papierowej) związanych ze stosunkiem pracy oraz ich udostępniania na wniosek PIP. Jednocześnie w ciągu 2 lat po zakończeniu pracy w Polsce przez pracownika delegowanego pracodawca ma dostarczyć PIP dokumenty związane z jego stosunkiem pracy, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku z PIP.

 

Ponadto, pracodawca delegujący pracownika do Polski, będzie musiał złożyć PIP –  najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi – oświadczenie zawierające informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy pracownika.

 

Do projektu ustawy wprowadzono przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej podmiotu powierzającego wykonanie prac w sektorze budowlanym.

 

Projekt ustawy określa także zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług.

 

PIP będzie prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski. Na stronie będzie opisana też procedura składania skarg i dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.

 

PIP ma również współpracować z organami państw członkowskich (np. będzie informować o warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych do Polski), a także powiadamiać pracodawców delegujących pracowników z terytorium RP o ewentualnych decyzjach w sprawie nałożenia na nich administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej czy o wnioskach o egzekucję takich kar lub grzywien.

 

PIP zobowiązano także do przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski. Chodzi np. o ustalenie czy pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju rzeczywiście prowadzi znaczną działalność w innym państwie członkowskim i czy delegowanie pracownika ma charakter tymczasowy. Ma to przeciwdziałać nadużyciom związanym z delegowaniem pracowników.

 

PIP będzie miała 25 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wnioski organów państw członkowskich, dotyczące delegowania pracowników, chyba że strony uzgodnią krótszy termin. W przypadkach szczególnie pilnych PIP ma udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (dotyczy to próśb o informacje zawarte w krajowych rejestrach).

 

W projekcie ustawy przedstawiono katalog naruszeń przepisów ustawy, za które  przewidziano karę grzywny  w wysokości od 1000 do 30 000 zł.  

 

Nowa ustawa ma wejść w życie 18 czerwca 2016 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej do tego dnia muszą przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wdrożenia dyrektywy 2014/67/UE. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: