submenu
content
Konferencja Wzmocnienie... Konferencja Wzmocnienie... Konferencja Wzmocnienie... Konferencja Wzmocnienie... Konferencja Wzmocnienie...

Bezpieczna praca

08-11-2011

Międzynarodowa Konferencja Wzmocnienie wiedzy i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej odbyła się 7 listopada 2011 r. w Warszawie Organizatorem konferencji był Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

 

Tematyka konferencji była  ściśle związana z głównymi priorytetami Strategii Europa 2020. Szczególny akcent położono na następujące zagadnienia:

  • Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz konkurencyjności gospodarki UE;
  • Wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu dyrektyw UE w kontekście zrównoważonego rozwoju i nowej polityki przemysłowej UE;
  • Edukacja, szkolenia i rozwój nowych umiejętności na rzecz poprawy warunków pracy i wzrostu zatrudnienia.
     

Konferencja została zorganizowana w trudnym okresie narastającego globalnego kryzysu finansowego, który negatywnie wpływa na gospodarkę europejską oraz świat pracy. Uczestnicy podkreślili, że  potrzebne jest wzmocnienie działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w celu ograniczenia strat powodowanych przez niewłaściwe warunki pracy. Szacuje się, że straty te wynoszą obecnie w Europie ok. 4% PKB. Ponadto poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczna ze względu na wdrażanie w UE reform wydłużających okres aktywności zawodowej. Aby osiągnąć te cele konieczne są innowacje techniczne i społeczne ukierunkowane na poprawę warunków pracy i wzrost zatrudnienia, a jednocześnie wspierające inteligentny, zrównoważony i społecznie włączający wzrost Unii Europejskiej.

 

W konferencji wzieli udział przedstawiciele strony rządowej i partnerów społecznych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz trzech krajów kandydujących. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, europejskiej organizacji pracodawców BUSINESSEUROPE, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC, a także eksperci reprezentujący europejskie organizacje naukowe i przemysłowe oraz polskie i zagraniczne instytucje naukowe, szkoleniowe i doradcze działające w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W konferencji uczestniczyło 170 osób, z czego ponad 70 stanowili uczestnicy z zagranicy. Do najważniejszych gości konferencji należeli: Radosław Mleczko - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Armindo Silva - Dyrektor Dyrektoriatu B: Zatrudnienie, Legislacja Społeczna i Dialog Społeczny w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Christa Sedlatschek - Dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Anna Tomczyk - Główny Inspektor Pracy.

 

Konferencja była współfinansowana z programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS (2007-2013) oraz przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: