submenu
content

Wyniki konkursu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” tor Nr 2, Edycja 2008

28-07-2008

Dnia 24 lipca 2008r. została zaakceptowana przez Sekretarza Stanu Pana Jarosława Dudę lista podmiotów uprawnionych (w myśl przepisu art. 25 ustawy o pomocy społecznej), których oferty konkursowe zostały ocenione pozytywnie w ramach realizacji programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2008 (środki na realizację: 40% ogólnej kwoty programu, czyli 2.000.000zł.).

Wyniki konkursu przedstawiają się w liczbach w sposób następujący: 

-  W ramach konkursu zarejestrowano ogółem 108 ofert konkursowych – na łączną kwotę wnioskowanej dotacji: 22 268 497 zł.

- Liczba wniosków odrzuconych ze względów formalnych, czyli takich które nie spełniają kryteriów konkursowych (oferty podmiotów lokalnych zgłoszone do
Modułu 1) – 19 ofert na kwotę potrzeb 1 218 570 zł.

- Liczba wniosków przyjętych do dofinansowania – 68 ofert na kwotę potrzeb
15 889 123 zł.

- Liczba wniosków, które uzyskały nie wystarczającą liczbę punktów w ocenie merytorycznej - 21 ofert na kwotę potrzeb 5 160 804 zł.
Wnioski te mogą być warunkowo rozpatrzone w momencie uzyskania dodatkowych środków przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie, są zobowiązane do dostosowania zakresu usług do wysokości dotacji, przy uwzględnieniu rodzaju usług przedstawionych w ofercie.

W chwili obecnej do podmiotów, których oferty konkursowe zostały ocenione pozytywnie zostaną przesłane umowy wraz z załącznikami do wypełnienia (i zwrotnego odesłania na adres ministerstwa). Na wypadek „awaryjnych sytuacji” zamieszczamy poniżej także elektroniczne wersje Umowy i Załącznika do pobrania.

Obie wypełnione umowy z załącznikami prosimy o odesłanie na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, lub osobiste złożenie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kopercie z umowami prosimy o zamieszczenie dopisku: Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, Tor Nr 2, oraz podanie Numeru Umowy.

W przypadku uzyskania przez MPiPS dodatkowych środków finansowych na realizację w 2008 roku programu:
a) podmioty które obecnie uzyskały dofinansowanie, będą zawierały dodatkowe Aneksy do umowy
b) w przypadku pozostałych podmiotów, dokonana zostanie dodatkowa ocena ofert (dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości dopuszczonych do dofinansowania ofert).


List Sekretarza Stanu - Pana Jarosława Dudy – skierowany do realizatorów zadań zleconych w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności”
(pobierz plik w formacie .pdf)


Pliki do pobrania:

Lista podmiotów zaakceptowanych w konkursie:
(pobierz plik w formacie .exc)

Umowa
(pobierz plik w formacie .pdf)

Załącznik Nr 1 do Umowy
(pobierz plik w formacie .doc)

PRZYKŁAD -  jak należy wypełniać Załącznik Nr 1
(pobierz plik w formacie .pdf)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: