submenu
content

Dodatkowe środki na Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności” tor nr 2 centralny, edycja 2009

05-11-2009

W wyniku decyzji o zwiększeniu środków na program „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009, Sekretarz Stanu, Jarosław Duda 4 listopada 2009 r. zatwierdził listę organizacji, które otrzymają dotację w ramach tychże dodatkowych środków.
Dodatkowa kwota środków na realizację programu – 3.000.000 złotych.
W konkursie w ramach programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009, zostało pozytywnie ocenionych (uzyskało ocenę w wysokości co najmniej 10 pkt.) w sumie 65 organizacji pozarządowych, które wnioskowały o dofinansowanie na poziomie 5.438.140 złotych.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe, którymi dysponowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację konkursu: 2.000.000 złotych, dofinansowanie otrzymało tylko 26 organizacji pozarządowych, których wnioski konkursowe ocenione zostały na poziomie co najmniej 12,5 pkt.
W związku z powyższym obecnie z dodatkowej puli środków dofinansowanie uzyskały pozostałe 39 organizacje, które zostały ocenione pozytywnie (uzyskały co najmniej 10 pkt., ale mniej niż 12,5 pkt.) i które nie uzyskały dofinansowania w pierwszej turze konkursu organizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Z organizacjami tymi zostaną zawarte dodatkowe umowy.
Ponieważ organizacje zgłaszały różne kwoty dofinansowania, stąd wysokości poszczególnych przyznanych dotacji mogą się różnić.
W związku z krótkim czasem na realizacje zadań, informujemy iż ze środków dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań już od dnia 1 października 2009 r.
W najbliższym czasie do organizacji zostaną rozesłane umowy. Obie wypełnione (podpisane i z pieczątkami) umowy z załącznikami prosimy o PILNE odesłanie na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3, lub osobiste złożenie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kopercie z umowami prosimy o zamieszczenie dopisku: Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, Tor Nr 2 Centralny, Edycja 2009.
Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w najbliższym czasie, zostanie także zamieszczony obowiązujący wzór sprawozdania z realizacji zadań konkursowych (na stronie: Aktualności, oraz w zakładce BEZDOMNOŚĆ).
Uwaga: W przypadku, gdyby któraś z organizacji chciała zrezygnować z przyznanej jej dotacji, prosimy o przesłanie na adres ministerstwa pisma potwierdzającego rezygnację z dotacji oraz zwrotne odesłanie umów.

Załącznik:
Wnioski konkursowe zatwierdzone do dodatkowego dofinansowania.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: