submenu
content

Konkurs w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

29-02-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formie samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
 

W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

 

W 2011 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 56 podmiotów. Zakłada się, iż w 2012 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji.

 

 

I. OPIS RODZAJU ZADAŃ

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także umożliwienie pełniejszej integracji społecznej wyżej wymienionej grupy osób ze środowiskiem społecznym, w którym powinni funkcjonować. W związku z tym, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w związku z potrzebą respektowania konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot – Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” udziela dotacji na wsparcie realizacji projektów związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej różnych ofert oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

 

 

Zgłoszone do Konkursu projekty powinny przyczynić się zwłaszcza do:

1.      Poprawy integracji społecznejosób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.

2.      Inspirowania, projektowania oraz tworzenia i organizowania:

a)      partnerstwpomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym, szczególnie w miejscu zamieszkania lub pobytu,

b)      działańzmierzających do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, przywracania ich do funkcjonowania w lokalnym środowisku zamieszkania, pobytu, a także zwiększenia ich integracji społecznej,

c)      lokalnych strategiirozwiązywania problemów społecznych oraz programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnianiem przypadków osób z zaburzeniami psychicznymi,

d)      lokalnych projektów i programówzwiązanych z organizowaniem i funkcjonowaniem różnorodnych ofert oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, wykorzystujących potencjał dialogu społecznego na rzecz włączania społecznego tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnych członkom społeczności, w której żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi.

3.      Promowania dobrych praktyk, wzorów i modeli:

a)      pomocy omawianej grupie osób, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb: pomocy społecznej oraz zatrudnienia celem tworzenia sieci optymalnych ofert wsparcia,

b)      funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a także w instytucjach zapewniających im wsparcie,

c)      integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie przez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, a także przez zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej tych osób,

d)      wspierania rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi przez efektywniejsze wykorzystanie transferów socjalnych.

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu m.in. przepisów art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz odpowiednio z zastosowaniem trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), a także z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.      Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100,0 tys. zł., przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu. Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji planowanej w projekcie.
 

1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE

 

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2012 r., i mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

1)      zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały), oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;

2)      kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt finansowana z dotacji nie może być wyższa niż 50% kwoty dotacji.

 

2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
 

1) wydatki na zakup środków trwałych (wydatki powyżej 3,5 tys. złotych);

2) pokrycie kosztów utrzymania biura (lub biur) oferenta i jego partnerów a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.

 

III. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH:

 

1.      Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.      Oferty, o których mowa w ust.1, wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. V, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia  30 marca 2012 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

3.      Po złożeniu oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

4.      Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5.      W ofercie, jako rodzaj zadania publicznego, należy umieścić określenie zawarte w przepisie art. 4 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

6.      Oferty niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

 

IV. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 

1.      Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta).  Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy przedstawiają w ofercie informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  umożliwiające Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej dokonanie precyzyjnej oceny czy i w jakim stopniu oferta uwzględnia  wymogi zawarte w treści powyższego artykułu.

 

2.      Załączniki:

a)      opinia wojewody właściwego ze względu na miejsce realizowania projektu odnośnie celowości realizacji planowanego przedsięwzięcia,

b)      w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 tej ustawy - opinia organu jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce realizowania projektu odnośnie celowości realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 V. TRYB I TERMIN WYBORU OFERT:

 

1.      Dokumentacja konkursowa zostanie zarejestrowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej i przygotowana do zaopiniowania przez Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w konkursie, powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwaną dalej „Komisją konkursową”.

2.      Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonego na konkurs projektu pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej listę rankingową do akceptacji.

3.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2012 r.

4.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, czyli od daty podpisania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokumentu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT:

 

Oferty, które znajdą się na liście rankingowej przekazanej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej zostaną wskazane przez Komisję Konkursową w związku z otrzymaniem najwyższej oceny.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 

1.      Kryteria oceny formalnej (0-1)pkt:

 

a)      kompletna oferta konkursowa musi zostać złożona na właściwym formularzu, w terminie oraz w miejscu składania;

 

b)      wszystkie załączniki związane z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;

c)      zachowanie w ofercie proporcji wykorzystania dotacji na poszczególne pozycje kosztorysowe zawarte w części II ogłoszenia.

 

2.      Kryteria merytoryczne:

 

a)      kryterium wyboru grupy uczestników – liczebność grupy i dysfunkcje społeczne uczestników (0-3) pkt;

b)      kryterium propozycji działań wobec uczestników zmierzających do osiągnięcia celów określonych w części I. (0-3) pkt,

 

c)      kryterium partnerów projektu – instytucje i podmioty współpracujące przy realizacji projektu (0-3) pkt.

 

VII. TERMIN I WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 

1.      Projekty mają być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2012 r.

2.      W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych przed zawarciem umowy.

3.      W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji Oferent zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, tj.:

a)      oświadczenie o przyjęciu dotacji,

b)      uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze specyfikacją zadań wymienionych we wniosku konkursowym).

4.      Oferent, który otrzyma dotację będzie zobowiązany zakończyć realizację projektu  do 31 grudnia 2012 r. i złożyć sprawozdanie:

 

a)      finansowe w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

b)      merytorycznie w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy kontaktować z Panem Jerzym Gierlackim, pracownikiem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: (22) 661-11-86, e-mail:

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: